referater generalforsamling

2024

Bork Bådelaug`s generalforsamling 16/3 2024

Generalforsamlingen afholdt i henhold til vedtægterne med 25 stemmeberettede medlemmer.

 1. Jacob Jespersen blev foreslået og valgt til dirigent.
 2. Formandens/bestyrelsens beretning forelagt af Orla Hansen. Beretningen kan læses i særskilt opslag på hjemmesiden. Der var få spørgsmål fra de fremmødte som den nye bestyrelse tager op: A toilet tømning fra autocampere – forslag til et særskilt udslagssted med rengøringsmulighed. B Lås – døre i Multiskur har fungeret dårligt, dette er lige blevet lavet. C bliver der rengjort mere på toiletterne i Multiskuret efter at der kommet autocampere på havnen? det er kommunen der forestår rengøringen af toiletterne og det er ikke tilladt at tømme holding tanke på toiletterne – der henvises til campingpladsen som har de rigtige faciliteter. Beretningen godkendtes.
 3. Regnskabet gennemgået af kasserer Stig Madsen. Regnskabet godkendt. Vi skal prøve om vi kan finde vores aktie i Surfcenter.
 4. Indkomne forslag: ingen
 5. Kontingent: forslag fra bestyrelse uændret 627,50kroner og 883,50kroner for medlemmer med forsikring igennem Codan.
 6. Valg af formand: Torben Jarl fra Outrup, blev foreslået og valgt enstemmigt til ny formand.
 7. Valg af kasserer: sker kun i ulige år
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 1 i lige år. Genvalg til Leif Jensen
 9. Valg af suppleanter: genvalg til Helle Laugesen og Sven Simonsen.
 10. Valg af revisor: Orla Hansen valgt til ny revisor sammen med Glen Andersen som genvalgtes. Som revisor suppleant valgtes Lars Bægård.
 11. Valg af udvalg: Junior udvalg ledes af Mikkel Larsen og Kaj Hansen som selvsupplerer med nødvendig hjælp. Kapsejlads ledes af Bjarke Bendixen som selv skaffer nødvendig hjælp. Bestyrelsen forestår dannelsen af et udvalg til varetagelsen af BBL`s 50 års jubilæum den 14/9 2024.
 12. Eventuelt: Der blev spurgt ind til fremtiden for signalmasten – så længe den er ok holder vi fast i nuværende, men på sigt overvejes en ny i stål. Et nyt medlem spurgte til mulighed for at komme på sejlerskole – her henvises til onsdagssejladserne hvor der er mulighed for enten gaste pladser eller at man kan få en mere erfaren sejler med på egen båd. Lars Bægård havde som klubmedlem og representant for Bork Havn Efterskole (BHE) et indlæg om skolens udvidede aktiviteter – flere både – nye følge både og skolens telt som opstilles i forbindelse med Multiskuret til båddåben den 16/4 2024. Samtidig udtrykte han ønsket om mest mulig samarbejde mellem BBL og BHE om hjælp ved marietime arrangementer på havnen. Der forventes ca. 400 gæster til båddåben af BHE`s nye joller. Som afslutning overrakte Stig på vegne af bestyrelsen vin til Orla Hansen som tak for en fin indsats for klubben igennem 2 perioder.
 13. Referent: Leif Jensen.

2023

Generalforsamling afholdt ifølge vedtægter og dagsordenen bestemt heri.

1.Valg af dirigent: Bestyrelsens forslag.

Gert Jensen valgt uden modkandidat.

2.Bestyrelsens beretning

2022 var så året hvor vi igen kunne færdes i og omkring havnen uden snærende regler for samvær, regler som vi havde levet med et godt stykke tid. Det gav noget mere liv på havnen, både af sejlere og turister.

Ydermere har vi nu fået nye naboer, som også er blevet en del af havnemiljøet, her tænker jeg på de mennesker som kommer sejlende i en autocamper og fortøjer her i havnen.Det virker som et godt tiltag både til havnens økonomi og giver liv på molerne. Vel kniber det med vores installationer, at de kan kapere den øgede belastning, så er det noget som alle er opmærksom på og kommunen har tilkendegivet at der vil ske noget. Hvad der vil ske ved vi ikke helt, men der er brugermøde i april, så mon ikke vi får noget mere konkret at vide.

Under corona epidemien besluttede man i kommunen at fremskynde nogle tiltag her i havnen, som kunne sætte gang i noget beskæftigelse.Det drejede sig om de gamle flydebroer, som var i en forfærdelig tilstand. Det kunne således kun gå for langsomt, men på grund af regler om offentlig licitation skulle der gå lang tid inden det blev igangsat, men nu ligger broerne der og det ser ud til, at de opfylder deres opgave til fulde, så nu mangler vi faktisk kun molen ovre ved kranen, hvor plankerne og en del af understøtningen trænger til udskiftning. Ydermere er græstæppet fora molen ved at være opkørt. Specielt om vinteren og foråret er der meget vand, som bundsmører og polerdrenge og piger må gebærde sig imellem. Det har været påpeget hvert år til brugermøde med kommunen, uden held men vi går til dem igen ved næste brugermøde.

Vi har haft gennemgang af multiskur, hvor vi gennemgik huset for ting som skulle foretages af udbedringer, det drejede sig primært om rengøring- kloakforhold- udluftning- maling udvendig og indvendig samt ting som efter brug i 5-6 år viste tegn på slidtage, det blev besluttet at alle forhold skulle bringes i orden i løbet af foråret. På mødet var der deltagere fra kommunen, Bork efterskole, havnen og Bork Bådelaug.

Onsdags kapsejladserne startede som vanlig i maj, hvor der var tilmeldt ca. 16 både. Vinden var som normal aldrig optimal, men vi kom da rundt de fleste gange. Dog måtte jerngenuaen dog redde os en enkelt gang eller to.

Traditionen tro blev der også afviklet en distance kapsejlads med efterfølgende aftenspisning. Alt i alt en god sommeroplevelse.

Cb 66 klubben har igen i år lagt en sejlads i Ringkøbing fjord. Det får klubben stor ros for, så det bliver gentaget her i 23. Vi har jo også 2 deltagende både, så måske er vi ved at blive en magtfaktor i cb 66. Hvem ved ?

Juniorerne startede også op i foråret med oprigning af alle klubbens joller,  og afhjælpning af diverse små skader. Det har været en sæson over middel. Ca. 15 juniorer + en del hjælpere sørger sammen med nogle trofaste forældre for at det kører som i olie. Vi er også godt udstyret med hensyn til joller og grej, som er ifølge trænerne i god stand. Vi vedligeholder når det er nødvendigt. Større vedligehold og nyindkøb finder vi sponsorer til, så det ikke belaster klubbens økonomi særlig meget.

Junioeafdelingen har i sommer haft en sommercamp for børn der gerne vil sejle. Det var et arrangement, som blev støttet af hempelfonden med et par og tyve tusind, og det forløb fantastisk. Så stor tak til alle, der var indblandet i stævnet, både fra klubben og forældresiden.

Efter sæsonen holdt vi en afriggerfest, som bestod af en buffet som var rigtig lækker, dertil øl, vand og vin ad libitum. Sommerens tiltag og mistag blev kraftigt debatteret og kommenteret. En sejlerpige spillede og sang, så alt i alt en rigtig festlig aften, og hele klubhuset var fyldt op.

Angående medlemmer, kan jeg oplyse, at der er 74 seniorer, 15 juniorer og 2 passive. 8 stykker af de 74 er også tilmeldt klubbens cb 66, hvor de hver betaler 1000 kr. for at deltage som gast/skipper for en sæson, så den hviler godt i sig selv

Uden at komme for meget ind på regnskabet, kan jeg sige at året som er gået har givet et pænt overskud. Det gør at vores aktivmasse (rede penge) er af en størrelse, hvor vi nok bør overveje at lave nogle tiltag til glæde for vores medlemmer, helst noget blivende. Bestyrelsen har et forslag med i dag men kan godt bruge nogle flere at vælge imellem.

Tilslut vil jeg gerne takke udvalg og bestyrelse for et godt samarbejde og minde alle om, at der er standerhejsning den 7 maj klokken 10.00 ved standeren. Efterfølgende er der kaffe og rundstykker i klubhuset.

3.Regnskab forelagt af kasserer Stig Madsen. Efter Stigs fremlæggelse blev regnskabet godkendt uden kommentarer.

4.Der var ingen indkomne forslag til behandling.

5.Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslog uændret 627,50, men medlemmer med ansvarsforsikring ved Codan igennem BBL, vil stige på grund af dyrtidsregulering til 256 + 627,50 = 883,50 kr.

6.Valg af formand : Orla Hansen er først på valg til næste år.

7.Valg af kasserer: Stig Madsen modtog genvalg.

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer : På valg Mikkel Larsen og Kaj Gylling Hansen, begge blev genvalgt uden modkandidater.

9.Valg af 2 supplanter : Sven Simonsen og Helle Frøjk Laugesen blev valgt.

10.Valg af revisor : Glen Andersen er siddende og Torben Jarl blev genvalgt.

11.Valg af udvalg : Kapsejlads og juniorudvalg fortsætter uændret – se deltagere på hjemmesiden.

Nyt udvalg nedsat efter ønske fra den siddende bestyrelse, til afsøgning af faciliteter til og behovet for et grillområde til gavn for autocampere og sejlere.

12. Eventuelt : A. Arne Simonsen gjorde opmærksom på at vindposen er meget slidt. Stig bestiller ny +standere.

Cb udvalget står for et størrer stævne den 13-14 maj. Her efterlyses hjælpere både til lands og vands – henvendelse til Mikkel L. 22361769 eller Kaj G.H. 21651516.

Kapsejlads vil afholde info aften – annonceres senere.

Referant Leif

2022

Generalforsamling i BBL 12/3 2022 Bryggen 9 på Bork Havn

Valg af dirigent:bestyrelsens forslag: Gert Jensen – valgt uden modkadidat

Bestyrelsens berertning for det forløbne år aflagt ved formand Orla Hansen. Beretningen kan ses særskilt på hjemmesiden. Beretning godkendt uden kommentarer.

Regnskabsaflæggelse ved kasserer Stig Madsen. Efter grundig gennemgang godkendt med 2 kommentarer: kontingent for 2022: 627,50 og en lille stigning for dem som har ansvarsforsikret igennem klubben. Stigningen skyldes alene dyrtidsregulering.

Valg:

Formand Orla Hansen genvalgt uden modkandidat.

Et bestyrelsesmedlem valgt imellem 2 mulige: Claus Røn og Leif Jensen. Claus fik 9 stemmer og Leif fik 12 stemmer af 22 stemmeberettigede – Leif genvalgt.

Suppleanter: Svend Simonsen genvalgt, Claus Røn nyvalgt

Revisorer: Glen Andersen og Torben Jarl genvalgt.

Valg til udvalg: der blev ikke valgt nye til udvalg – stående udvalg supplerer selv i nødvendig omfang.

Eventuelt: alt kan drøftes men ingenting besluttes:

-Efter kritik af megen rod i forbindelse med stativet til udendørs opbevaring af master påtager Bestyrelsen sig opgaven med at få bedre styr på tingene

-Parkerings pladsen hvor bådene står i vinterperioden og bilerne om sommeren kritiseres for at være meget hullet og våd/smattet – det foresloges at der gruses eller andet så området kan blive mere tørt at færdes på.

-Der blev efterlyst bedre orientering på hjemmesiden omkring aktiviteter i klubben.

-CB-stævne:der afholdes igen i år et stævne for hele Danmark den 14-15 maj. Mikkel, Kaj og Claus efterspørger frivillige til at hjælpe med afvikling af stævnet.

-Regelsættet for benyttelsen af klubbens CB-båd synes ikke at være at være klart nok – det bør skæres mere ud i pap- Claus vil gerne være behjælpelig.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen med kaffe og brød.

Referent: Leif Nørgaard Jensen

Formandens beretning

Formandsberetning 2021

2021 var på godt og ondt et træls år hvor vi igen var nødt til at skære ned på tænkte og planlagte arrangementer, der var afstandskrav forsamlingsforbud og mange andre ting som gjorde at vi skulle holde lavt profil rent foreningsmæssig. Blandt andet blev vores brugermøde med havnens ejer (kommunen) aflyst lige ledes blev vores årlige update af multiskuret udsat på ubestemt tid, så vi vil glæde os til at der forhåbentligt kommer normale tider.

For nogen tid siden besluttede kommunen at fremskynde nogle af de investeringer og renoveringer som var langtidsplanlagte i deres budgetter, det gjorde at bro 1 nu er totalt udskiftet, og bro 2 er planlagt til at skal skiftes i år 2023 det var også tiltrængt da begge flydebroer var i en forfærdelig tilstand, med den nye bro som også er kortet ned (færre bådpladser) må vi håbe at vi bliver fri for den mågekoloni som havde slået sig ned på broen.

Men selv om vi var stækket af forsamlingsforbud m.m. fik vi dog gennemført en stævne med cb 66 klubben, som gik langt over forventning, da der kom både fra hele Danmark. Stævnet blev efterfølgende rost til op over skyerne, selvom nogle af sejllaserne blev aflyst pga. blæsevejr, så var det ikke nok til at ødelægge den gode stemning, så derfor ros til kaj og Mikkel som var primusmotoer, det var godt gået

Der blev også gennemført et distance kapsejllas hvor der deltog 8 både med besætning, og hvis det blæste til cb erne så var det omvendt her, der var ikke megen vind

Vore ugentlige onsdagskapsejllaser startede som normalt i maj, hvor der var 16 både meldt til i 2 løb vind var der ikke meget af men vi fik da gennemført langt de fleste sejllaser, så hvis det bare vil blæse lidt mere her i 22 så vil jeg være glad

I foråret blev vi i seniorklubben spurgt om vi kunne renovere vores lille flydebro og vores slæbested. Efter syn på stedet besluttede vi at der skulle nyt til. der mødte 10 personer fra klubben op med værktøj og rundstykker og så vupti 1 2 3 så var det fikset. Så det skal i ha tak jer der deltog

Undervejs i sæsonen er der mange steder hvor der skal gives en hånd eller to, det er ting som bare bliver gjort det vil jeg også gerne sige tak for

Angående medlemmer. Kan jeg oplyse at vi nu er 74 seniorer 14 juniorer 2 passive det er en lille stigning fra foregående år så det glæder vi os over, ydermere er der 8 sejlere meldt til klubbens cb 66 og den deltager i alle kapsejllaser

Til slut vil jeg gerne takke udvalg og bestyrelse for et godt samarbejde, og minde alle om at der i år vil være standerhejsning den første søndag i maj tidspunkt. 01 05 22 klokken 10.00 ved standeren. Efterfølgende er der morgenkaffe i klubhuset

2021

Som dirigent valgtes Gert Jensen.

Han konstaterer indkaldelsens gyldighed med offentliggørelsen den 13/7 2021.

Han gav herefter formanden ordet for aflægning af beretning. Beretning godkendt uden indsigelse.

Regnskabet fremlægges af Stig Madsen, som er tiltrådt som kasserer,efter Anne Skovbølling. Regnskabet godkendt.

Kontingent fortsætter uændret.

Valg til bestyrelsen: de 2 som er på valg – Mikkel Larsen og Kaj Hansen. – er villige til genvalg, de valgtes uden modkandidater.

Revisor valg: Glen Andersen genvalg og som ny valgtes Torben Jarl.

Valg til udvalg: ingen valg – stående udvalg er selvsupplerende. Der opfordres til at kontakte bestyrelsen når eller hvis der skulle opstå behov for nye udvalg.

Eventuelt:

Der efterlyses et sted for tømning af toiletvand fra autocampere og både – det sker for nuværende på toiletterne i Multiskuret.

Der spørges til om en grill hytte er død – nej der arbejdes på at få et projekt igang. Der spørges til om den i Skaven bliver brugt hvortil svaret er ja.

Bestyrelsen opfordres til at: støtte, vejlede og rådgive/påvirke kommunen tiltag der ønskes gennemført på havnen.

Referent: Leif

Konstituering/bestyrelsesmøde: 6/9 2021 kl. 19 i klubhuset

2020

referat fra generalforsamling
i BBL på Bryggen 9, Bork Formand Niels Bliddal bød velkommen og udbad sig forslag til ordstyrer. Herefter valgtes bestyrelsens forslag : Orla Hansen .

Orla konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsle, eftersom at indkaldelsen var på hjemmesiden fra 22/1-20 til afholdelse 7/3-20.

Niels aflagde formandens/bestyrelsens beretning – se denne på et selvstændigt opslag på hjemmesiden.

Anne fremlagde regnskabet herunder at vi er 92 medlemmer pr. 5/12-2019.
Efter regnskabsaflæggelse gjorde Anne opmærksom på at mange skal rykkes for betaling. Hun kom også med et krav til dem som køber ind til klub forbrug, at man signerer regningen/får sælger til at påføre regning med navn på den som køber/afhenter varen.
Tidligere uoverensstemmelser på Codan ansvarsforsikring er nu på plads, således at der kun betales til Codan for dem som betaler til BBL.
Regnskab godkendt.

Yderlig oplyste Niels at Standerhejsningen bliver afholdt den 3/5 klokken 10.00.
Vi mødes ved standeren.

“Vild medVand” mangler en tovholder efter Stig som ikke har tid i år.

Under punktet Brugerrådsmøde efterlystes referater herfra, især manglede forsamlingen oplysning hvad-hvordan-hvornår der sker noget omkring autocampere på havnen. Bestyrelsen pålagt at få dette afklaret senest til næste Brugerrådsmøde.

Niels gør opmærksom på at der er et fjerde indkommen forslag som desværre ikke er kommet med ud på indkaldelsen.
Beretning godkendt.

INDKOMNE FORSLAG ialt 4 stk.
1.
Svend Simonsens forslag om at afmelde samarbejdet med Codan faldt efter Annes beretning om at tingene nu er på plads.
2.
Bestyrelsens ønske om opbakning til at få lavet en ny – bedre – mere brugervenlig hjemmeside blev vedtaget, efter forsikring om at den nye hjemmeside vil indeholde – forum – link til Facebook – salgsside – mulighed for at optage indsendte billeder.
Økonomi :
Oprettelse ca. 10.000 kr
Årlig drift ca.2300kr

OBS.
Nyhedsmail fra BBL modtages kun efter at man har tilmeldt sig til Webmaster Anne .
Godkendt.
3. Indkøb af sportsjolle
Mikkel L. Og Kaj H redegjorde for baggrund og økonomi i Juniorafdelings ønske om indkøb af en sportsbåd som kan være med til at fastholde de størrer børn/unge.
Under forudsætning af at der skaffes de lovede sponsorater er ønsket godkendt.
4.
Gerts forslag om at BBL medlemmer udfører reparations arbejder på broen mod at kommunen betaler materialer og sørger for bortskaffelse af affald blev godt modtaget.
Mulighederne skal bestyrelsen få afklaret med Havnefogeden/Kommunen.

Kontingent fastsættelse:
Bestyrelsens forslag : uændret blev vedtaget.

Valg :
På valg : Niels B – modtager ikke genvalg
Leif – Modtager genvalg

Valg af formand :
Ingen klar tilkendegivelse fra salen med en kandidat.
Med lidt bearbejdelse af Orla Hansen sagde han ja til at påtage sig formandsposten. Valgt med aklamation.

Leif N genvalgt

Suppleanter : Svend S – Stig M genvalgt

Revisorer : Birthe Olesen genvalgt
Glenn Andersen nyvalgt ( i stedet for Orla H)
Eventuelt:
Kritik af stigning i pris på bådpladser – dette er pristalsreguleret, hvorfor bestyrelsen ikke kan påvirke dette.

Peter – Skjern elektro kom med et indlæg om kranens renovering og om hvordan han mener vi kan komme igennem med de ønsker BBL har til havnen.

Herefter afsluttedes med kaffe.
Referent Leif N.

2019

referat fra BBL’s generalforsamling 2019

Formanden Nils Bliddal bød velkommen og bad derefter om forslag til en dirigent:

Bestyrelsens forslag Orla Hansen blev valgt uden modkandidat.

Orla Hansen konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling idet den var på hjemmesiden den 11/2 2019. Han gav herefter formanden ordet for aflæggelse af bestyrelsens beretning (se beretning andet steds på hjemmesiden).

Bestyrelsens beretning blev godkendt. Dog kom der flere kommentarer for og imod at bruge penge på hjemmesiden. Bestyrelsen ser på nødvendigheden og kommer frem til en beslutning senest til næste generalforsamling.

Kasserer Brian Lyst aflagde herefter regnskabet. Herunder kom det frem at der er flere problemer med den IT-software som anvendes til regnskabet. Der er uoverensstemmelse med listerne over antal medlemmer der er registreret og antallet af indbetalinger – denne manko undersøges med tidligere kasserer Rudolf Hermann i spidsen. Den økonomiske side kulegraves af Brian Lyst og den nyvalgte kasserer, Orla Hansen og Niels Bliddal/den nye bestyrelse.

Problemet med at der er en forkert åbningsbalance undersøges ligeledes af ovenstående gruppe eventuelt med hjælp fra en udefrakommende revisor.

Næste årsregnskabsaflæggelse skal indeholde et budget/rådighedsbeløb til de enkelte poster i regnskabet.

Indkomne forslag: ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen:

Kasserer:

Anne Skovbølling valgt efter at hun fik lovning på mest mulig opstartshjælp fra Brian Lyst.

Nye medlemmer til bestyrelsen:

Leif Nørgaard er indtrådt som suppleant for Bjarke Bendixen.

Kaj Gylling Hansen valgt ind for afgående Kim Speckt.

Suppleanter:

Sven Simonsen

Stig Madsen

Revisorer:

Birthe Olesen

Orla Hansen

Eventuelt:

Stig Madsen efterlyste om der er opbakning til at BBL. deltager i Dansk Sejlunion’s arrangement: Vild med vand, den 25/5 2019 klokken 10 til 16.

Stig har opbakning fra:

Fiskeriforeningen

Havnefoged/RKSK

Vikingehavnen

SAR/redningsvæsenet i Hvide Sande

Vest Wind

Handelsforeningen

Arrangementet træder i stedet for Slidskeræs som er lagt i mølpose for en tid.

Bred enighed om at selvfølgelig skal BBL være med

Flere kommentarer gik på at der skal strammes op på ledelsen af BBL.

Den nyvalgte bestyrelse holder første møde den 26/3 2019 kl.19 i klublokalet hvor konstituering finder sted og der lægges en plan for arbejdet afledt af dette referat/generalforsamlingen’s forhandlinger.

Referent: Leif Nørgaard

2018

Generalforsamling BBL 10/3 2018

Referant: Bjarke Bendixen

Valg af dirigent

Orla Hansen modtog valg som generalforsamlingens dirigent. Orla startede med at takke for valget og bekendtgjorde at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne.

Formandens årsberetningen

Formand Niels Bliddal indledte sin beretning med at vejret i 2017 desværre ikke var det bedste. Han håbede 2018 ville blive bedre. Han har selv ikke været meget på havnen i 2017 sæsonen grundet sygdom. Der blev gjort status over de aktiviteter der har været igennem 2017.

Standerhejsning.

Forårsfest.

Fællesture til Ringkøbing og Hvide Sande. Der var ikke den store tilslutning til turene. Niels opfordrede folk til at deltage og at der fremadrettet nok skulle være en tovholder på disse arrangementer.

Slidskeræs.

Onsdagssejladser.

Aktiv ungdomsafdeling der igennem sæsonen har trænet på vandet og på land i vinterhalvåret.

Vinterarrangement i klubhuset.

Regnskab

Kasserer Brian Lyst gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Under udgifter var blandt andet.

Betaling af el efter retssag.

Kursus.

Indkøb af joller.

Udgifter i alt ca. 177.000 kr.

Under indtægter var blandt andet.

Sponsorater.

Seniorer

Juniorer.

Kapsejlads.

Indtægt i alt ca. 136.000 kr.

Budget 2018 blev godkendt, her i blandt indkøb af ny gummibåd til juniorafdelingen (ca. 90.000 kr.) Flere sponsorer er søgt til tilskud. – Se detaljeret/separat regnskab på BBL’s hjemmeside.

Kontingent

Kontingenter vil forblive uændret i 2018.

Valg til bestyrelsen og revisor

Formand: Niels Bliddal modtog genvalg.

Bestyrelsesmedlem: Mikkel Larsen.

Bestyrelsesmedlem: Kim Specht (1 års periode).

Bestyrelsessuppleant: Leif Jensen.

Revisor: Birthe Olesen.

Revisor suppleant: Poul Bent Nielsen.

Udvalg

Det blev besluttet at udvalgene er selvsupplerende.

Eventuelt

Det blev diskuteret om der skulle laves en vedtægtsændring (paragraf 4) angående medlemskab og bådplads.

Det blev diskuteret hvem og hvordan det kunne kontrolleres om alle har en gyldig ansvarsforsikring. Kommunen er ansvarlig for at sikre sig at alle i havnen har gyldig ansvarsforsikring. Som klub har vi intet ansvar for at kontrollere det.

Der var utilfredshed med havnens nye stativvogn der efterlader dybe spor i græsset langs opbevaringspladsen.

Der ønskes større mulighed for adgang til multiskuret for alle medlemmer af BBL. Dette er ikke en mulighed grundet multiskurets egne vedtægter om brugsret til faciliteterne.

Forladte og misvedligeholdte både på havnens område er ikke tilfredsstillende. Bestyrelsen er ved at tage kontakt til kommunen om en plan.

Anne Skovbøllings resume af hendes arbejde i Dansk Sejlunions bestyrelse i 2017 er vedlagt nedenstående.

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til d. 20/3 kl. 19:00 i klubhuset.

Niels spurgte om jeg ville fortælle om ’’året der gik’’ i Dansk Sejlunion og selvfølgelig vil jeg det!

Da jeg desværre ikke kan deltage i dettes års generalforsamling, får i den lige på skrift.

Økonomi

Som i sikkert har læst jer til, kommer Dansk Sejlunion ud af 2017 med et underskud på 951.000 kr. Trods det store minus er resultatet langt bedre end det forventede underskud på 2,9 millioner kroner, som sejlunionens budget for året lagde op til.

Det er alligevel et godkendt resultat. Vi skal huske på, det vi sidste år lagde ekstra penge til side, i form af et driftsoverskud på 1,6 mio. kr, fordi vi vidste, at vi ville står over for en stor udfordring med at øge vores eksterne finansiering. Dette problem er desværre ikke løst endnu, men vi er i fuld gang og økonomien har på andre punkter udviklet sig positivt!

Afsættet for Dansk Sejlunions arbejde er DS Strategi 2018. Inden for strategiens seks fokusområder (sejladsaktivitet, klubudvikling, talent og sejlerlandshold, uddannelse, kommunikation og ekstern finansiering) har vi arbejdet for, at skabe værdi for medlemsklubberne og for at få flere mennesker på vandet i flere timer.

Dansk Sejlunion har i 2017 generelt haft færre indtægter til de aktiviteter, som vi ønsker at stå for. Trods den mindre økonomiske ramme har vi skabt udvikling inden for vores fokusområder, og vi har afviklet og opnået en stor del af de mål og aktiviteter, som vi har udpeget i DS Strategi 2018.

Uddannelse

Et godt eksempel er fritidssejler uddannelsen. D. 1. september 2017 blev Dansk Sejlunion bemyndiget til at varetage og administrere prøver til Duelighedsbevis og speedbådskørekort, som den ene af 2 organisationer. Det går godt med denne proces og klubbernes sejlerskoler og Dansk Sejlunion har udviklet indholdet i prøverne. Vi arbejder på, at vi løbet af 2018 kan blive bemyndiget til, at administrere yachtskipper 1 og 3 samt VHF/SRC prøven.

I mange år har Dansk Sejlunion stillet en bred vifte af uddannelsestilbud til rådighed for klubbernes medlemmer. Det gælder både i forhold til sejlerskoler, træner- og instruktøruddannelser, kapsejladsledelse samt ikke mindst tursejlerkurser med fokus på gode oplevelser og sejladsfærdigheder for almindelige sejlere og bådejere. Vores træner- og instruktøruddannelser er eftertragtede, og vi kan glæde os over at se, hvordan mange klubber har fokus på at investere i udvikling og kompetencer. Dygtige instruktører er en afgørende nøgle til at give børn, unge og voksne gode sejladsoplevelser. De mange tursejlerkurser foregår rundt i klubberne i landet og er typisk en aften. Hvis det skulle have interesse for nogle af jer, kan i læse mere om dem på DS hjemmeside.

Udvikling

Et nyt tiltag er – KlubSpot. Vi har iværksat mødekonceptet KlubSpot, som i løbet af vinteren og foråret bringer udvalgte oplæg fra Klubkonferencen ud i klubberne vha. aftenmøder – KlubSpots. Det handler om at formidle det bedste fra Klubkonferencen ud til flere, en rigtig god mulighed for at få inspiration og gode ideer til klublivet og arrangementer – med mulighed for at gå i dybden med emnerne. Ligesom det også handler om at styrke og udbrede de lokale og regionale netværk blandt klubbernes frivillige. KlubSpot er samtidig en oplagt mulighed for, at erfarne bestyrelsesmedlemmer og frivillige kan involvere unge i deres netværk. Klubudvikling står højt på vores to do liste, så brug klubkonsulenterne de vil gerne komme på besøg eller tage en uformel snak om hvad i som klub kan bruge Dansk Sejlunion til.

Forsikringsafgift

Når vi taler om forsikringer, arbejder vi på at få sænket afgiften på lystbådes kaskoforsikringer. Kaskoafgiften var én blandt mange afgifter, der indgik i regeringens arbejdsgrundlag frem mod en samlet 2017-pakke for afgiftslettelser. Men ved den endelige vedtagelse i Folketinget valgte partierne bag flertallet desværre at prioritere afgiftslettelser på bl.a. biler og nødder frem for lystbåde. Regeringen har afsat en pulje til yderligere sanering af afgifter, og skatteministeren har i begyndelsen af 2018 signaleret en vis åbning i forhold til at lade kaskoafgiften indgå i de videre overvejelser. Dansk Sejlunion arbejder på, at forsikringsafgiften kommer først i rækken, når saneringspuljen skal fordeles. Vi er i dialog med centrale personer i Skatteministeriet og arbejder tæt sammen med DIF for at tydeliggøre afgiftens betydning for foreningsarbejdet i sejlklubberne og for den enkelte sejler.

Dansk Sejlunion og BBL

Dansk Sejlunions sejladsaktiviteter skal understøtte klubbernes indsats for at få flere sejlere på vandet – både ved kapsejladser og som fritidssejlere. I 2017 har koncepterne for børn og unge og for klasserne fået ekstra fokus. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at i, Bork Bådelaug vækker opsigt i Dansk Sejlunion og rundt omkring i landet! Ungdoms afdelingen hos jer vokser og vi kan noget her ude vest på. I afholdte en af de største sommercamps i landet og den stemning der var på havnen var fantastisk. Jeg kan ikke undgå, at blive stolt, når det bliver kommenteret over i Brøndby og jeg ønsker at i forsætter det gode arbejde!Jeg tror på, at vi skal blive ved med at lave nye aktiviteter her i Bork, for at udvikle klubben og blive ved med at have glæden ved at komme på havnen!

God generalforsamling til jer alle!

2017

Referat fra Generalforsamlingen i BBL 25/3-2017

sammenholdt med dagsordenen

 1. Valg af dirigent.

Hans Baltzer blev valgt som dirigent, og kunne konstaterer at indkaldelsen var rettidigt varslet.

 1. Formandens beretning

Medlemstallet er nu:

Senior 101 – fald på 13 medlemmer gennem 2016

Junior 28 – stigning på 10-12 medlemmer.

Som alle skulle være bekendt er Anne Skovbølling valgt ind i DS’s bestyrelse. Tillykke til hende.

Afgang på grund af dødsfald: Kristian Skovgaard Kristensen, plads 211 ”Capri” – Ære være hans minde!

Bestyrelsen møder:

Der er i tiden efter sidste GF været afholdt i alt 7-8 møder i Bestyrelsen.

Arrangementer for medlemmer 2016:

Grillaften 21. maj

Weekendsejlads Hvide Sande og Ringkøbing

Slidskeræs 27. august

Afriggerfest d. 29 november

2 aftenarrangementer i vinterperioden: Lise Bennedsen om hendes oplevelser med langfart i Middelhavet og på et togt over Atlanten samt Poul-Bent Nielsen med gennemgang af Vhf og AIS m.v.

Samt fælles kaffemøde søndage kl. 14:00 i klubhuset.

TAK TIL ALLE – der har ydet et bidrag til alle disse arrangementer.

Det gælder alle instruktører, ledere og frivillige

En lille klub som vores kan ikke fungere uden at medlemmerne – Alle medlemmer – giver en frivillig hånd – Det er vores sammenhold og fælles indsats, der er kittet i vores klub.

Formandsarbejde:

Som formand for BBL er Niels Bliddal involveret i 3-5 arbejdsopgaver.

Potentialeplan for Bork Havn. Møde 22/2/2016. Grill-ly o.a.

Brugerrådsmøde for Havnene i Ringkøbing Fjord. 15 september 2016. Pladsleje mv – ændringer

Fundraising til klub og juniorer. Kommunen og DGI. 9. marts 2017. Jens SUS deltog

Deltagelse i GF for DS. 1 kr til DS fra klubberne udløser ca. 6 kr i tilskud fra andre kilder. Anne valgt.

Udfordringer i forhold til NETS-identitet.

Kontaktpersoner i forhold til Arbejdsopgaver i BBL. Herunder Slidskeræs.

Ungdomsafdelingen:

Har stor succes på alle områder. Stor medlemstilgang og aktivitetniveau.

Rejser mange sponsorpenge og kommunaltilskud.

Vi har frem for alt en stærkt træner- og forældreteam og frivillige, som sikre en aktiv afdeling.

Bestyrelsen er meget glade for det arbejde, der ydes og vi støtter fuldt ud også med nødvendige klubmidler til arbejdet.

2017 Arrangementer

Kapsejllads i henhold til plan. – Se i øvrigt sejlkalender.dk

Foreløbig er følgende arrangementer på plads:

Standerhejsning d. 30. april

Ringkøbingbesøg d. 11-13 maj (Store bededag)

Hvide Sandebesøg 10-11 juni

Slidskeræs i Bork 26. august

Formandens beretning blev godkendt

 1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

Regnskab godkendt, det blev dog påtalt at regnskab skal vedlægges indkaldelse til Generalforsamling.

 1. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

 1. Fastsættelse af kontingent.

Kontingent fortsætter uændret

 1. Valg af formand (i lige år). Ikke aktuelt i år
 1. Valg af kasserer (i ulige år).

Brian Lyst fortsætter som kasserer

 1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år og 2 i ulige år.

2 nye valgt til bestyrelsen, Bjarke Bendixen og Søren Smedegård

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

2 nye supp. Valgt, 1. Svend Simonsen og 2. Torben Jarl

 1. Valg af 1 revisor (vælges for 2 år af gangen). Valg af revisorsuppleant.

Orla Hansen genvalgt, og supp. Birthe Olesen

 1. Valg af udvalg.

Få ændringer (se hjemmesiden), desværre ikke mange der ønskede at blive valgt.

12.Eventuelt.

Wi-fi fungerer stadig ikke optimalt, Niels kontakter kommunen.

Esbjerg Fiskernes Indkøbscentral( EFI) åbner 1-4 i det lille hvide fiskehus. Primært salg til Fiskerne, men sejlerne er velkomne til at bestille varer der, til senere lev.

Opfordring til alle medlemmer, tal med Nabobådpladsen om at blive medlem i BBL. Og tilmeld venligst kontingentbetalingen til Betalingsservice.

Ref: Tina og Niels

2016

Referat fra generalforsamling

 1. marts 2016

Formanden bød velkommen.

Som dirigent vælges Hans, som takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

Formandens beretning:

Der er blevet brugt mange ressourcer på etablering af multi-skur.

Medlemstallet er faldende, så der skal bruges tilgængelige midler der kan gøre Borkhavn mere attraktiv.

Bestyrelsen deltager i div. Møder og aktiviteter omhandlende havnen.

Vi har haft 3 ungdomssejlere på instruktør kursus. De har bl.a, udviklet en sikkerhedspolitik og forældrepolitik.

De unge sejlere får nu en ekstra sejlaften i ugen, og deres kontigent stiger fra 450 kr. til 500 kr.

BBl har bevilget penge til brugt gummibåd, til junior/ungdoms sejlerne sådan at der nu er 3 stk. På havnen, og der er bevilget penge til walkie talkies til dem.

Renovering af klubhus er nu færdig og med virkelig flot resultat. Budgettet på 136.000 kr. blev holdt.

Tusinde tak til alle de frivillige der har gjort det muligt!

Sommeraktiviteter har givet et underskud på godt 4000 kr. + der er blevet nyindkøbt materialer til Slidskeræs for ca.11.000 kr.

Der er lavet en Potentialeplan for Bork havn, som vi er meget interesserede i, da den vil kunne skabe mere erhverv, kunder og forhåbentlig flere nye sejlere.

Etabelering af Grill ly, er med på Potentialeplanen. Vand og afløb er lagt.

Formandens beretning blev godkendt.

Kasserens beretning:

Dalende medlemstal i BBL.

Regnskabet er gennemgået og godkendt.

Indkomne forslag:

Ingen forslag modtaget.

Kontigent: Uændret.

Valg til bestyrelse:

Formand: genvalgt

Næst formand: Jens Krogh ønsker ikke genvalg

Kasseren: genvalgt

Sekretær: uændret

Ny medlem valgt: Morten Tauchi, plads 179

Suppleant: Svend og John

Revisor: Orla og Hans

Revisorsuppleant: Birthe Olesen (STJERNEN)

Eventuelt:

Leif fortæller om rep. På Multi-skur, efter der har været vand inde. Man er igang men det tager tid da det er kommunen der står for det.

Der blev diskuteret stativer til master når de skal ud af skuret, samt at Lars Bægaardvil skifte lås ud derefter.

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på at de skal sørge for at ansøge om Klap tilladelse(oprensning) af sejlrende.

Ib Nielsen fortæller at det endelig er blevet godkendt, at oprense en sejlrende til Nymindegab.

-Formanden takker Jens Krogh for tiden i bestyrelsen, og takker for et desværre lille

fremmøde.

Hans afslutter mødet.

2015

Referat fra generalforsamling

den 14. marts 2015

Formand Niels Bliddal byder de knapt 30 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Brian Lyst vælges som dirigent, hvorefter han konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

Formanden indleder med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde, efter han trådte ind som formand i 2014. Der har været mange gode emner og diskussioner på bestyrelsesmøderne. Herefter beretter han om, hvad der er sket i klubben i 2014 – bl.a. om den gode tilslutning, der var til BBL’s 40 års jubilæumsfest. Nogle af klubbens medlemmer drog samlet afsted til messe i Hamburg og i det hele taget var arrangementer i BBL-regi vellykkede i 2014. Ved DS-konferencen i Vingsted var årets tema, hvad man skulle gøre ved, at medlemmerne ”siver” i foreningerne vedr. sejlads. Fra DS’ side arbejder man med tiltag om at få flere unge til at blive i klubberne, bl.a. gennem tilbud om hurtigere både. Desuden har man oprettet en liga, hvor foreninger kan være med i fordelingen af pladserne om årets kapsejladser.

Formanden beretter videre, at man nu er ret vidt vedr. Multiskuret – et ca. 230 kvm. hus med offentlig toilet og bad, handicaptoilet, lille tekøkken for juniorsejlere og sejlerne fra Bork Havn Efterskole. Desuden skal huset rumme grej og master. Ovenpå Multiskuret oprettes et udsigtstårn, så man kan se ud over fjorden. Man håber, huset står færdigt til årets slidskeræs den 22. august. Dags dato er der indsamlet 1.450.000 kr. til projektet.

I forbindelse med arrangementer 2015 annoncerer formanden, at der er en fælles tur til Elvstrøm Sails den 27. marts, standerhejsning 3. maj, fællessejladser til de øvrige havne, hvor vi i øvrigt selv inviterer de andre sejlklubber i fjorden til Bork i forbindelse med slidskeræset den 22. august.

Kommunen har bevilget penge til vinterstativer og der arbejdes med, hvordan eksisterende stativer og vogne kan udfases. Niels skal til møde med RKSK herom den 17. marts for at få mere kendskab til detaljerne.

BBL har indgået en 5-årig lejekontrakt med RKSK om leje af klubhuset. RKSK har endvidere givet tilsagn om at udskifte tagvinduerne i foråret 2015, hvorefter vort husudvalg kan komme i gang med forslag og budget på, hvordan huset kan gøres mere anvendeligt. Formanden benytter i øvrigt lejligheden her til at rette en stor tak til RKSK’s medarbejder for godt samarbejde.

I 2015 vil man prøve at få sejlbåden Margrethe lidt mere ud at sejle, bl.a. ved at tilbyde forældre til junior-sejlere en slags sejlerskole. Samtidig arbejder juniorafdelingen på at finde hurtigere både til de store børn i juniorafdelingen. Endelig berettes, at man har indkøbt en gummibåd til brug som følgebåd, da Andelskassen ikke er for praktisk at bruge – børnene kan få fingrene i klemme, når man sejler op til dem.

Endelig fortæller formanden, at man arbejder med et funktionsdiagram for foreningen, men det vil blive nærmere omtalt under pkt. 11.

Var det ikke en ide at købe klubhuset? Når vi lejer, kan vi få tilskud pr. medlem. Samtidig giver vi 140 kr. pr. medlem for at leje klubhuset. Det er billigt, da det er inkl. varme. Man arbejder i stedet med at gøre klubhuset mere anvendeligt.

Vil man bruge penge på at lave grillplads? Der er nedsat et grillhus-udvalg bestående af Peter J. og Peter T. I første omgang vil RKSK blive spurgt, om man må bruge ca. 50 kvm. til at lave en grill-hytte.

Er det BBL der har bedt kommunen om bådstativer, og hvad med de stativer, folk allerede har? BBL blev i forbindelse med Microdestination Bork havn, hvor man blandt andet har ønske om at fjerne vogngård og masteskur, spurgt, hvordan problemet omkring stativer og vogne kunne løses. I samme forbindelse havde kommunen modtaget klager fra sommerhusejere over udsigt til rod og skrammel efter beplantning var blevet klippet ned omkring vogngården. Efter møder med kommune, Færdselspoliti mv. opgav man ideen om at lave materielgård ved rensningsanlægget. Det var nærmest umuligt at få lov at køre på Fjordvej og samtidig var det en dyr og urealistisk løsning, der blot ville medføre klager fra sommerhusejere i det område (der var klaget over dette, da der på et tidspunkt stod stativer og vogne deromme).

Set med bestyrelsens øjne ville en løsning med galvaniserede stativer, der kan stables og en godkendt vogn til at løfte bådene med som den eneste rigtige løsning. En sidegevinst er, at havnefogeden skal bruge mindre tid, end han bruger i dag – og samtidig er disse stativer og løftevogn godkendt af Arbejdstilsynet.

RKSK er gjort opmærksom på, at man i forbindelse med indførsel af stativer på Bork havn skulle passe på ikke at bruge det som incitament for at skrue yderligere på ”gebyrskruen” – og det vil BBL arbejde for at undgå. Dog skal man have in mente, at vi som bådejere ”kun” sidder til leje i deres havn – og BBL derfor kun kan appellere til at holde priserne nede.

Herefter kunne bestyrelsens beretning godkendes.

Der har været indtægter på ca. 259.000 kr., hvoraf 132.000 kr. er sponsorater (100.000 kr. fra Trygfonden til stiger og 25.000 kr. til Margrethe som atter modregnes under udgifter).

Udgifter løb op i ca. 249.000 kr. Jubilæet var budgetteret til 30.000 kr., og kostede 28.000 kr.

Kassereren anmoder om at få lov til at opkræve yderligere 55 kr. pr. ansvarsforsikring. Det skyldes, at man i dag har forsikring fra 1-1 til 31-12, men medlemskontingent fra 1-4 til 31-3. Hvis et medlem med ansvarsforsikring gennem BBL melder sig ud efter 1-1 har han reelt ingen ansvarsforsikring. Codan har accepteret, at perioden forskydes, men netop i 2015 vil det betyde, at man skal betale fra 1-1 2015 til 31-3 2016, altså 5 kvartaler, og det medfører 55 kr. ekstra. Generalforsamlingen accepterer.

Der spørges, hvorfor indtægter kapsejlads er 1.021 kr., når der har været 17 deltagere a 160 kr.? Kassereren svarer, at det bl.a. skyldes, at div. udgifter til kapsejlads er modregnet heri. Revisorerne har været bilagene igennem og ikke fundet noget forkert. Fremover ønsker man ikke ”kasser i kassen”, hvorfor betaling til kapsejlads i fremtiden bliver direkte til kassereren. Der spørges, om deltagerne ikke kan få et girokort til indbetaling, men kassereren afslår – det er for dyrt og ikke nemt at håndtere i ForeningLet.

Skal BBL overhovedet tilbyde denne ordning?, spørges der. Ja, det mener BBL, at man skal. Man ønsker ikke at stille medlemmerne dårligere. Som sidebemærkning gør kassereren opmærksom på, at man skal sikre sig, at man har en police fra Codan, når man har ansvarsforsikring gennem BBL. Hvis man har båden kaskoforsikret, skal man tjekke, om man har ansvarsforsikring derigennem og altså er dobbelt-forsikret på ansvar.

Under gennemgang af budget 2015 ses, at der er afsat 100.000 kr. fra BBL til Multiskuret, 420.000 kr. til øvrige faciliteter.

El-budget på 10.000 kr. ikke længere relevant pga. ny lejekontrakt, men det var man ikke vidende om, da budgettet blev lavet.

Hvad skal de 420.000 kr. bruges til? De var også på budgettet sidste år – og er det igen i år for at have mulighed for at kunne bruge penge på forbedringer i klubhus og grillhytte.

Der foreslås, at man laver en vedtægts-ændring, så man fremover orienterer om årets og regnskab og godkender budget for kommende år. Det vil bestyrelsen arbejde videre med.

Herefter godkendes regnskabet.

Ingen indkomne forslag.

Kontingent fortsætter uændret, da der repræsenteres et fornuftigt forhold mellem indtægter og udgifter. Dog skal der gøres opmærksom på hjemmesiden, at der i år afkræves 55 kr. yderligere for det ekstra kvartals ansvarsforsikring.

Valg af formand er ikke aktuel på ulige år.

Valg af kasserer. Brian Lyst vælges som kasserer under stor applaus.

Valg af 2 medlemmer på bestyrelsen. På valg er Kim Fønss, der modtager genvalg. Tina Thomsen vælges i stedet for Stig Madsen, der udtræder.

Valg af 2 suppleanter, der vælges for eet år af gangen: Svend Simonsen og Søren Smedegaard. Tidligere suppleant Jens Krogh indtræder for eet år i bestyrelsen, da Peter Thorager stopper inden periodens udløb.

Valg af revisor. Orla Hansen er på valg og genvælges.

Udvalg. Formanden uddeler et nyt tiltag – et funktionsdiagram. Der sættes navn på kontaktpersoner i de enkelte udvalg, så man til enhver tid kan finde ud af – som gammelt eller nyt medlem – hvem man skal kontakte.

Under Eventuelt bliver der spurgt, hvornår bådstativerne kommer? Formanden skal til møde med RKSK den 17. marts 2015, og herefter vil der kunne svares mere konkret.

Kan BBLs medlemmer bruge hele Multiskuret, bl.a. det lille tekøkken? Nej. Bad, toiletter og handicaptoilet bliver offentligt. Tekøkken er forbeholdt Bork Havn Efterskoles sejlere og BBLs juniorsejlere (men på sigt kan der måske laves en ordning). Opmagasinerings-rum er forbeholdt juniorsejlere. Man forestiller sig, at der i perioden 15. oktober-15. april skal ligge master i skuret. Fra 15. april skal der i princippet ikke længere ligge master derinde, idet jollesejlerne skal bruge skuret. Men lad os nu komme i gang og se, hvordan vi kan få det til at fungere…

Herefter afsluttes generalforsamlingen.

Ref. Stig Madsen

2014

Referat fra generalforsamling

den 15. marts 2014

Ib D. Sørensen byder velkommen til de godt 40 fremmødte. Orla Hansen foreslås som dirigent.

Dirigenten fastslår, at der er lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

I bestyrelsens beretning for 2013 kan formanden bekendtgøre, at 2013 vejrmæssigt har været en god sommer med mulighed for masser af sejlads. Samtidig gør han opmærksom på, at BBL også har været ret aktiv, bl.a. med afholdelse af 9 arrangementer igennem sæsonen – lige fra standerhejsning 5. maj, pinsefest, nyt tiltag med fælles sejladser til de andre havne, hvor værtshavnen står med morgenkaffe til gæstesejlerne. 24. august blev havnens 100 års jubilæum fejret, hvor BBL deltog aktivt med tilbud om at komme ud og sejle, slidskeræs, tovtrækning osv. Afriggerfesten forløb også fint med spisning på Panorama og kaffe i klubhuset. Endelig har der i efteråret været foredrag med DS om ”Hvad får jeg for min hund”, natsejlads med Marinehjemmeværnet og julefrokost i klubhuset.

Trygfonden er blevet søgt om stiger, og der er givet 80.000 + moms til projektet, men de skal være opsat inden 15. juni 2014.

I november 2013 blev der oprettet foreningen ”Bork Havn Sommeraktivitetsforening”, hvor de lokale fiskere, handelsforeningen, Bork Havn Efterskole og BBL er medlem. Formålet at lave en aktivitetsdag én gang om året med mindst 5 aktiviteter.

Der bliver sat kortlæser op ved døren til klubhuset, så man fremover kan bruge sit kort til at lukke sig ind i klubhuset.

Kommunen er sammen med turistforeningen ved at forskønne havnene omkring fjorden. Suzi Apelgren er ansat, og hun har iværksat ny legeplads, fiske-klappebassin indtil videre. Sammen med Bork Havn Efterskole, BBL og RKSK arbejder hun på at få opført et multihus ude, hvor containerne i dag står. Det skal bestå af off. toiletter, handicaptoilet, bad, omklædningsrum for juniorsejlere, opbevaringsrum for joller og grej samt fungere som masteskur. Endvidere skal der på taget være et udsigtspunkt. Dette projekt er endnu kun på tegnebrættet, men samtidig er man i gang med at søge finansiering. Man forventer, at husets størrelse er 12×18 meter.

Grunden, hvor vi i dag har masteskur ønskes solgt fra til andre formål – derfor arbejdes der også med forskellige løsninger på vogne og stativer.

Faktisk føler vi i bestyrelsen, at der i dag er en god dialog med kommunen – vi bliver spurgt, hvordan tingene kan opføres, men samtidig ved vi også, at de endelige beslutninger ligger hos kommunen og politikerne, og tidspunktet for hvornår projekter kan gennemføres, har vi heller ingen indflydelse på.

I 2014 har BBL 40 års jubilæum – er det noget, vi skal fejre?

Formanden nævner, at nogen synes, der sker for lidt på havnen, hvortil han nævner, at der de seneste år er kommet hjertestarter, servicebro, ny mastekran, nyt el på broer, kortbetjente bomme, grillpladser, uddybning af havn og sejlrende. Ingen af delene kommer af sig selv – og nogen projekter kræver mange diskussioner med kommunen, så set i bakspejlet, synes bestyrelsen, at der er sket meget på havnen gennem de seneste år.

På falderebet nævner formanden, at man sammen med kommunen arbejder på en langtids-lejekontrakt på klubhuset. Det ser sort ud med at kunne bygge selv, både økonomisk betragtet, men også fordi vi har færre medlemmer, siden det ikke er obligatorisk med medlemskab i BBL, når man har båd i Bork Havn. Derfor lægger han op til, at man nedsætter et klubhus-udvalg til at forskønne klubhuset.

Formanden appellerer til, at medlemmerne tilmelder sig nyhedsmailen på vores hjemmeside.

Endelig vil bestyrelsen gerne takke alle, der har givet en hjælpende hånd i løbet af året.

I juniorafdelingen har der i 2013 været 12 juniorsejlere, hvor 6 sejlere har sejlet FEVA og 6 sejlere har sejlet optimist – og der har pga. den gode sommer været mange sejldage.

Man har fået 27.000 kr. i sponsorat til nye sejl og covers til FEVA’erne.

God deltagelse og hjælp blandt sejlerne til 100 års jubilæet.

I vinterens løb er RIB’en blevet serviceret og repareret.

Knap 900 tlf.bøger omdelt i marts måned, hvilket bidrager med 5.800 kr. til juniorerne.

I den kommende sæson indledes et samarbejde med WestWind, som skaber mulighed for at komme ud og sejle katamaran.

Bork Havn Efterskole stiller elever til rådighed som hjælpetrænere i 2014.

Der spørges, hvornår der kommer et nyt masteskur? Vi ved det ikke! Blækket er knapt tørt på papiret, hvor behovene belyses. Herefter skal projektet godkendes i Naturstyrelsen og mens det sker, søges penge. Men man håber på en godkendelse i efteråret 2014.

Hvor meget er BBL involveret? Vi er blevet spurgt, hvor stort, det skal være og hvad det skal rumme. Penge regner vi ikke med at skulle poste i det.

Kan vi ikke selv bygge et masteskur?, spørges der. Hvorfor skulle vi dog det?, siger formanden. Hvis vi kan få kommunen og turistforeningen til at lave en samlet løsning, må det være det rigtige. Samtidig vil motorbådsejere sikkert ikke mene, at klubbens penge skal bruges på masteskur.

Det har forlydt, at det skulle ligge længere mod syd? Ja, der da var tale om et klubhus. Desuden får vi aldrig lov at bygge andre steder, end hvor containerne ligger i dag, da den øvrige del af havnen er afgrænset af strandbeskyttelseslinie, EU fuglebeskyttelses-område osv. osv.

Vil der ikke komme meget trafik nede i det område? Nej, bommen kan jo kun lukkes op med kort, så biler kommer der i hvert fald ikke derned.

Bliver det ikke en stor, grim bygning? Stort bliver det, men der skal naturligvis beklædes med maritime materialer, så bygningen falder ind i området.

Kassereren gennemgår regnskabet for 2013 og noterer sig et overskud på kr. 21.405,68. Aktiviteterne i de forskellige udvalg har balanceret med et lille overskud. Juniorudvalget har givet et underskud på 4.796,25 kr., men her skal man huske, at et tilskud fra Nordea på 10.000 kr. har stået i hovedkassen i et par år.

Der spørges, hvad 3.210 kr. i gebyrer indeholder? Her svarer kassereren, at det bl.a. er til Nets, NemID og Foreningslet.

Hvad med ansvarsforsikring hos Codan? Så vidt kassereren er informeret, har DS indgået ny aftale fra Codan, så der ikke nødvendigvis skal ændres noget.

Hvad med tilbagebetaling af kontingent, hvis man selv har tegnet ansvarsforsikring? Det er vigtigt, at man kontakter kassereren og afmelder den kollektive ansvarsforsikring, hvis man selv tegner én. Klubben tjener ikke en krone for håndteringen af ansvarsforsikringer.

Hvorfor er der ikke flere sponsorkroner på under budget? Vi søger kun sponsorer til specielle formål. Der søges derfor ikke sponsorer hvert år.

Herefter godkendes regnskab og budget.

Under behandling af indkomne forslag har bestyrelsen fremlagt forslag til vedtægtsændringer, der i sin enkelthed går ud på, at der kan indkaldes til generalforsamling via hjemmesiden og nyhedsmail. Samtidig annonceres indkomne forslag, der er indkommet rettidigt.

Forslaget til vedtægtsændringerne godkendes, men da ikke alle har computer og mulighed for at modtage mail eller gå på nettet, vil BBL som service tilbyde at skrive til disse. Dags dato mangler kassereren mailadresse på 49 medlemmer. Endvidere lægges indkaldelse til generalforsamling og indkomne forslag i klubhuset samt opsættes i skabet på Bryggen med lovlig varsel.

Det foreslåede kontingent på kr. 845,50 vedtages.

I lige år er formanden ifølge vedtægter på valg. Ib D. Sørensen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen har prøvet at ”headhunte” ny mand til posten uden held. På generalforsamlingen kunne ikke findes ny formand. Dirigenten belyser konsekvensen af dette og gør opmærksom på, at der snarest må indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt: Valg af formand. DS har meddelt, at man i en periode kan indsætte en vakant formand indtil der vælges én på den ekstraordinære generalforsamling.

Valg af kasserer i ulige år. Derfor ikke valg.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år og 2 i ulige år. Peter Thorager modtager genvalg under applaus.

Valg af suppleanter for 1 år ad gangen. Svend Simonsen modtager genvalg som suppleant. Jens Krogh var ikke til stede, men generalforsamlingen antog, at denne post tog han nok imod genvalg på.

Valg af revisor, som gælder 2 år. Hans B. Hansen på valg i år og modtager genvalg.

Valg af udvalg. Det er ikke altid nemt at få besat posterne i udvalgene, og det kniber også i år. Juniorudvalget genbesættes af Kim Fønss, kapsejladsudvalget af Stig Madsen, masteudvalg af Arne Simonsen, tursejlads-udvalget af Erland Jønsson. Ingen vælges til festudvalget. Til gengæld opstår et nyt udvalg; Klubhus-udvalget, bestående af Brian og Leif. De skal arbejde med at renovere klubhuset, så det fremstår mere åbent og moderne. Bestyrelsen vil bidrage med forslag og økonomiske rammer.

Under evt. gøres opmærksom på, at fortøjningsøjer og holder til signalmast er blevet ødelagt, da der er lavet ny stensætning på diget ud mod fjorden. Havnefogeden er blevet kontaktet, og han har opnået enighed med entreprenøren, at hvis vi selv vil udbedre skaden, vil de betale for det.

Ref. Stig Madsen

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

den 3. maj 2014

Stemmeberettigede: 21 personer.

Hans B. Hansen vælges som dirigent. Han konstaterer, at indkaldelsen er lovligt varslet i henhold til BBL’s vedtægter.

Herefter præsenterer Peter Thorager det reviderede budget, hvor der i forhold til budgettet ved ordinær generalforsamling er afsat penge til renovering af klubhus og baderum. Samtidig at der må bruges penge på etablering af grillhytte. Han gør dog opmærksom på, at eftersom det er RKSK, der ejer klubhus og baderum, vil der ikke blive brugt penge, før vi ved, om vi kan få langtids lejekontrakt og RKSK udbedrer udvendig på huset. Endelig vil RKSK også blive forelagt, at det kun er rimeligt, de selv har udgiften på renovering af baderum.

Der er også afsat flere penge i budgettet til arrangementer i 2014, bl.a. fordi BBL har 40 års jubilæum i år.

Der spørges, om det ikke er rimeligt RKSK selv betalter renovering af baderummene, da de jo er til glæde og brug for alle havnens brugere? Hertil svares, at RKSK ved gennemgang af bygningerne også vil blive gjort opmærksom på, at baderummene trænger til renovering – og for deres regning.

Kan budgettet ikke deles op i to – f.eks. eet år til klubhus og et andet år til baderummene? Nej, det er hele pakken, vi gerne vil have accept for.

Er det ikke muligt selv at bygge klubhus? Nej, det har vi prøvet på gennem flere år – og løbet panden mod muren tilpas mange gange til, at det må anses for værende umuligt for BBL at løfte det projekt.

Man mangler at være mere præcis i, hvad pengene skal bruges til, kommenterer én. Ja, men hvad der nøjagtigt skal ske, lader vi husudvalget komme med en plan på.

Bliver der kun koldt vand til juniorerne og BHE-børnene i Multi-skuret? BBL vil arbejde på, at der etableres varmt vand.

Er det så muligt at bygge grillhytte, når det viser sig umuligt at få lov at bygge klubhus? Vi mener, at en grillhytte har anden status end klubhus – og mange flere vil få glæde af det.

Kan multi-skuret bruges af BBLs medlemmer? Ja, bad og masteskur.

Kan masterne så ikke ligge en sommer over, når juniorerne skal bruge skuret om sommeren? Jo, der vil blive lavet plads til nogle master.

Endelig er der afstemning om budget-ændringerne, hvortil 18 stemmer for, 2 blank og 1 nej.

Valg af formand. Ingen blandt forsamlingen kandiderer til formandsposten. Niels Bliddal har før den ekstraordinære generalforsamling kontaktet bestyrelsen og givet udtryk for, at han opstiller som formand. Bestyrelsen foreslår Niels som formand – og han bliver valgt under applaus, hvorefter han kort præsenterer sig selv og nævner, at han bl.a. vil arbejde på at markedsføre BBL bedre blandt havnens brugere – f.eks. gennem aktiviteter og mulighed for at deltage i DS’ kurser.

Ref. Stig Madsen

2013

Referat fra generalforsamling

den 16. marts 2013

Valg af dirigent: Orla Hansen.

Bestyrelsens beretning afholdes af Ib D. Sørensen samt referat fra juniorudvalg ved Kim Fønss og endelig status på klubhus-byggeri ved Stig Madsen.

Ib fortæller, at der på arbejdsdagen i 2012 deltog 35 mand til rengøring af klubhus, maling mv. af stakit, oprydning på havneområdet og meget andet. Ved standerhejsning 1. søndag i maj var der som sædvanlig god tilslutning. Et par frivillige havde arrangeret kaffe og rundstykker i klubhuset. Pinsefesten var i 2012 arrangeret med helstegt pattegris til de deltagende. Hvis der skal arrangeres pinsefest i 2013, ser man gerne, nogen melder sig til at hjælpe til med at arrangere. I august var der ved frivillig arbejdskraft arrangeret fællestur til Ringkøbing med flaskesejlads undervejs. Fantastisk vejr og et godt arrangement. Maritim Viden arrangerede rednings-øvelses-kursus i Hvide Sande over en weekend. 11 personer fra Bork deltog i det udmærkede arrangement. I oktober måned afholdtes afriggerfest med spisning på Restaurant Panorama og efterfølgende kaffe og hyggeligt samvær i klubhuset. 15. november var der 100 års jubilæum for Ringkøbing Sejlklub. Reception blev afholdt i RS’ klubhus. Tre mand fra bestyrelsen deltog, og overrakte RS en gave pålydende 1.500 kr. 2. december afholdtes mini-julefrokost i klubhuset på Bryggen for BBL’s medlemmer og endelig var der den 2. februar 2013 foredrag med et langtur-sejler-ægtepar i HTH’s kursuscenter i Ølgod. Alt i alt har der været nogle gode arrangementer i løbet af året. Stor tak til arrangørerne!!!

Tre turbøjer er skaffet gennem DS. Desværre er én forsvundet, men der er bestilt en ny.

I løbet af året har der været flere møder med RKSK – blandt andet har BBL ytret, at det slet ikke er i orden at skrue prisen på havneleje op. Det har politikerne lyttet til – hvorfor prisen i 2013 er uændret i forhold til 2012. Til gengæld er der installeret nye el-standere med måler op, så man fremover skal betale for den strøm, man bruger. BBL har pointeret overfor RKSK, at bådejerne flytter til andre havne, hvis priserne stiger. Der er blevet installeret bom ved slæbested og vejen ned til bådene. Bådejere vil få et kodet kort, så de kan åbne bommen ned til bådene.

Til kapsejlads har der været op til 15 både på vandet på en sejlads-aften.

Fra junior-afdelingen kan Kim berette, at der i 2012 har været otte øvede sejlere og 4 nye. Det har stort set været muligt at komme på vandet hver trænings-aften. Ved sommer-campen i Sunds var sejlere fra Bork godt repræsenteret – og Lise, Daniel og Mikkel stod praktisk talt for træningen på camp’en. Jens P. Larsen afgik i 2012 som formand pga. nyt job – og Kim tog over. Ib vælger efter mange år at gå på ”pension”, men man håber da at kunne trække på ham i ny og næ. Desuden har Lise, Daniel og Mikkel gjort klar, at de ikke ønsker at være trænere i 2013. Der skal lyde en stor tak for deres indsats! Leif Nørgaard og et par forældre til juniorsejlere vil sammen med Kim træde ind som trænere.

I marts måned 2012 samt igen i marts 2013 har junior-afdelingen tjent små 6.000 kroner ved at omdele tlf.bøger.

FEVA-jollerne er ved at trænge til nye sejl. Der er på budget for 2013 afsat 30.000 kr. til nyanskaffelser, hvor man vil forsøge at hente dem i form af sponsorater. Ringkjøbing Landbobank har givet tilsagn om at sponsorere nye sejl til jollen ”Landbobanken”.

Klubhusbyggeriet er sat på standby, da der i disse dage netop er indsendt forslag til lokalplansændring, der giver lov at bygge på den yderste del af havneområdet samt andre steder omkring havnen. Lokalplanen koster omkring 75.000 kr., som er skaffet gennem lokale interessenter, forretningsdrivende, fiskere og BBL. Man forventer en godkendelse af lokalplanen tidligst i august 2013. RKSK har givet tilsagn om at udskyde off. toilet- og bad-bygning samt bevilling fra Anlægspuljen til lokalplanen er gennemført. Hvis BBL er villig til at åbne klubhuset for andre brugere, vil fundraiser have nemmere ved at søge de store fonde. Får vi nej fra de store fonde, må vi bygge et hus, vi selv kan finansiere.

Der foreslås, at man da bare kan lave en ”husbåds-løsning”, så skal vi ikke vente på lokalplanen bliver godkendt.

Én nævner, at hvis bommen kun kan åbnes for bådejere, vil der ikke komme andre og bruge klubhuset.

Der gives i øvrigt udtryk for, at det er for ringe, at bommen ikke har været lukket i vinter.

Herefter godkendes bestyrelsens beretning.

Regnskabet gennemgås af kassereren. Årets resultat er et overskud på 28.203,79 kr.

Hjertestarter har kostet 14.987,50 kr. inkl. kasse, så den kan hænge ude i sommermånederne. Velux har sponsoreret 10.000 kr. til hjertestarteren.

Der er indrapporteret 156 medlemmer til DS for 2013 mod 186 i 2012.

Indkomne forslag: Det besluttes at købe vindmåler. Leif vil finde ud af, hvad den koster og få den monteret.

Det besluttes endvidere, at indkøbe nyt komfur med kogeplader, da folk mange gange bruger egne pander og gryder. Johannes vil gerne tage sig af den sag.

Der var også indkommet forslag om at lave et skur eller lign. til havnefogeden omkring kranen, da man synes det ofte er noget rodet omkring kranen. Det konkluderes at være en kommunal opgave.

Det vedtages, at der ingen kontingentstigning vil være for 2013. 610 kr. i medlemskab, 216,50 kr. til ansvarsforsikring og endelig 17,50 kr. til opkrævning. I alt 844 kr.

Valg af formand finder sted i lige år.

Edith vil gerne aftræde som kasserer. Suppleant Peter J. Jensen foreslås og vælges.

De to bestyrelsesmedlemmer, Kim Fønss og Stig Madsen, genvælges.

Til suppleanter genvælges Jens Krogh og nyvælges Svend Simonsen.

Orla Hansen genvælges for to år som revisor.

Masteudvalg består af Arne og Ib.

Juniorudvalg tager Kim sig af.

Tursejlads-udvalg varetages af Peter Thorager.

Festudvalg består af Ib.

Kapsejlads samt udlægning af bøjer forestås af Stig.

Det påpeges, at intet kommer af sig selv, så man bedes henvende sig til udvalgene med gode ideer og arbejdskraft.

Der spørges om der stadig bliver arrangeret amerikansk lotteri til pinsefest?

Da 2/3 af havnens både er motorbåde, efterlyses flere aktiviteter for motorbåde. Bestyrelsen ser da gerne større aktivitet – det er bare med at komme i gang….

Vil sejlbådene være med i disse aktiviteter?, spørges der. Ja, gerne er svaret. Jo flere fælles aktiviteter, desto bedre.

I samme forbindelse gør Ib opmærksom på, at der arbejdes på at lave et arrangement omkring havnens 100 års jubilæum den 24. august 2013, og BBL er blevet spurgt, om vi vil deltage. Så det er bare med at komme med ideer!

Endelig spørges der, om BBL har modtaget indbydelse til 100 års jubilæum for V6 i Nymindegab i juni måned. Nej, er svaret, men det kunne da være rigtig fint, hvis vi kunne komme sejlende derom.

Under eventuelt spørges der om om BBL-medlemmer må bruge RIB-gummibåden. Nej, er svaret. Men den kan bruges ved forskellige arrangementer.

Vil den f.eks. kunne sejle om og pejle vanddybde i den gamle sejlrende til Nymindegab – og lægge mærker ud, så motorbådene kunne sejle derom? Det lyder som en god idé.

Der gøres opmærksom på, at der står blankt vand i masteskuret. Bør der ikke drænes? Det skal der snakkes om til næste brugerrådsmøde med RKSK.

Næste brugerrådsmøde er i øvrigt den 25. marts – og der foreslås også, at man får en ny kran sat op. Der gøres opmærksom på, at en ny 15 tons svingkran vil koste omkring 1 mio. kr.

Der efterlyses en tilkendegivelse af, om medlemmerne i det hele taget ønsker et nyt klubhus? Nogle mener, at det er unødvendigt, når bådene bliver større og folk har god plads om bord. Andre ser gerne flere faciliteter – specielt for børnefamilier. Det er svært at tiltrække nye både og unge familier, med de forhold, vi kan tilbyde i dag. Ingen legeplads og man skal bade man sammen med andre. Klubhuset skal være et samlingssted for medlemmerne med gode udendørs faciliteter. Og havnelejen er for høj i forhold til faciliteter og sejlmuligheder. Bør man ikke indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at lave afstemning om klubhusbyggeri? Endelig foreslås at man sender en skrivelse ud til alle for at få en tilkendegivelse om klubhusbyggeri eller ej.

Ref. Stig Madsen

2012

Referat fra generalforsamling

den 17. marts 2012

Valg af dirigent. Orla Hansen, som finder, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Da der er skriftlige forslag tælles antal stemmeberettigede op. 41 stk.

Herefter gives ordet til Ib D. Sørensen, der som formand aflægger bestyrelsens beretning for 2011. Formandens beretning i korte vendinger:

– Der arbejdes fortsat på klubhus. Tegninger kan ses efter generalforsamlingen.

– Havnen blev uddybet i foråret 2011, og vi kan i store træk vi være tilfreds med arbejdet.

– Sejlrenden fik også en tur af RUSIFA.

– Vi har fra Gåsdal Bygningsindustri fået bevilget 10.000 kr. til køb af hjertestarter, den er ikke købt endnu.

– BBL havde den 20. august besøg af Arla´s personaleforening, og mange af vores medlemmer deltog i arrangementet, der blev sejlet i joller, motorbåde og sejlbåde, og derefter var der pølser og kage.

– Juniorafdelingen have den 18. september besøg af Andelskassen´s unge kunder og deres forældre. Der var ca. 30 drenge og piger, alt i alt, med forældre og BBL medlemmer, var der næsten 100.

– Bestyrelsen håber, at 2012 måske kan byde på lignende arrangementer.

– Juniorafdelingen har igen i 2011 tjent penge ved at dele telefonbøger ud.

– Som I sikkert har læst i Styrbork, får vi ny betalings el-standere, hvor man betaler for den strøm, man bruger.

– Havnelejen er desværre forhøjet meget i 2012, trods besparelsesforslag fra BBL. Men vi blev ikke hørt.

– Det er vigtigt, at de faste omkostninger kommer ned, men også at gæster sejler/ og slæbestedet m.m. betaler det, de skal, men så snart kommunen har fået sat betalingskort op, må det problem være løst.

– Standerhejsning, pinsefest og afriggerfest har alle været vellykket, stor TAK til festudvalget.

– Til kapsejlads har der igen i 2011 været fin deltagelse, men der er plads til flere.

– Vi vil fra bestyrelsen endnu engang takke alle, der giver en hjælpende hånd, og vi håber det vil fortsætte i 2012 og gerne med flere BBL medlemmer – for uden jeres hjælp, kan BBL ikke fungere.

– Til slut vil vi sige tak for det gamle år, og håbe, vi får mange gode timer på vandet og hygge i havnen i 2012.

Herefter godkendes bestyrelsens beretning.

Regnskabet fremlægges af Rudolf Herrmann. 170 medlemmer, 7 passive og 13 juniormedlemmer har BBL haft i 2011. Klubben har haft en indtægt på i alt 204.208,99 kr. Overskuddet beløber sig til 46.004,83 kr. Det tilføres egenkapitalen, der ultimo 2011 ender på 624.929,66 kr.

Huslejen for 2011 lyder på kr. 26.949,50 kr. , da huslejen lyder på 140 kr. pr. medlem.

Da salget af vimpler har været stærkt nedadgående besluttes, at vimplet fremover foræres til medlemmer.

Endvidere konstaterer kassereren, at pinsefesten for første gang nogensinde giver overskud. 336 kr.

Der bliver spurgt, om vi fremover ikke vil betale TV-licens? Jo, orienterer kassereren, men DR opkræver ikke licens til foreninger, hvor der udelukkende er ulønnet arbejde. Bekræftet pr. mail 11. august 2011.

Hvad får vi for vort kontingent til DS? DS er vor paraplyorganisation for sejlklubber i Danmark. DS arbejder bl.a. for løsninger vedr. brug af bundmaling, afholder kurser indenfor uddannelse, organisationsarbejde og meget mere. Desuden er forsikringsaftalen med Codan også et samarbejde med DS.

Af de to indkomne forslag til generalforsamlingen, var det ene mere en appel til bestyrelsen om at deltage i eet af de kurser i organisation (bestyrelsesarbejde) afholdt af Tursejlerne.

Det andet forslag gik i store træk mere på, at man skulle bruge pengene til noget bedre, end at få en mastekran opsat på den nye servicebro (se hele beskrivelsen af forslaget i Styrbork nr. 1-2012).

Der blev fra bestyrelsens side sagt, at når pengene én gang var afsat fra RKSK, ville det være useriøst at bede om at få pengene kanaliseret over i andre projekter. Servicebro og mastekran har været i spil gennem flere år – og nu er arbejdet sat i gang, og pengene afsat til formålet. Der diskuteres frem og tilbage med argumenter for og imod. Dirigenten vælger at afholde skriftlig afstemning om, hvorvidt forslaget skal falde eller bestyrelsen skal bede RKSK om at droppe projektet. Der stemmes med 30 stemmer for, at forslaget skal falde – og 10 stemmer om at bede RKSK droppe projektet.

Med det fornuftige overskud in mente, foreslår kassereren, at kontingentet forbliver det samme i 2012 (627,50 inkl. opkrævning). Vedtaget.

Valg af formand. Formanden giver udtryk for, at han har svært ved at arbejde i en forening, hvor beslutninger, der tidligere er besluttet, bliver genoptaget som et skriftligt forslag på en generalforsamling. Det er et mistillidsvotum til en bestyrelse, der i forvejen har rigeligt med arbejde. Og det virker som om, medlemmerne tror, at bestyrelsen gennemtrumfer egne forslag og projekter. Derfor føler han sig noget usikker på, hvorvidt han ønsker at genopstille. Dirigenten indstiller til en pause (kaffe), hvor bestyrelsen får tid til at drøfte situationen igennem. Endelig accepterer formanden at tage en periode mere.

Valg af kasserer finder normalt sted i ulige år, men da den nuværende kom skævt ind, har han valgt også at udtræde skævt. Således har han siddet i to hele perioder a to år.

Edith Eskelund foreslås og tager imod valget.

Johannes Jeppesen trækker sig fra bestyrelsen, da han har flyttet båden til Kolding, men fortsætter som passiv medlem.

To emner, Peter Thorager og Peter Juul Jensen, foreslås til at træde ind i bestyrelsen.

Der afgives 21 stemmer til Peter Thorager og 20 stemmer til Peter Juul Jensen.

Som suppleanter til bestyrelsen indtræder Peter Juul Jensen samt Jens Krogh.

Hans B. Hansen fortsætter som revisor.

Det eksisterende festudvalg bestående af Anne Katrine og Gitte har begge besluttet at stoppe. Det lykkedes ikke på generalforsamlingen at finde nye medlemmer til festudvalget. De øvrige udvalg supplerer selv.

Eventuelt. Formanden indleder dette punkt med at rette en stor tak til de udtrædende medlemmer af bestyrelsen. Johannes har siddet i bestyrelsen i 10 år – og arbejdet ihærdigt med klubhusprojekter. Rudolf har i sin tid som kasserer indarbejdet et betalings-system og medlemskartotek, som RKSK tidligere varetog. Det har været et kæmpe arbejde, specielt fordi han samtidig skulle have styr på, hvem der har tegnet ansvarsforsikring gennem klubben.

Et medlem giver udtryk for, at han synes tonen ved generalforsamlingen har været meget hård, hvilket han ikke synes hører til.

Der bliver spurgt til, om der gnidninger bestyrelsen og havnefogeden imellem, hvilket bestyrelsen kun kunne afkræfte.

Én spørger hvorfor han ikke kan få sin båd forsikret i Codan gennem klubben. (Glasfiber på træ)? Det må være en misforståelse, siger kassereren. Opfølgning skal foretages.

BBL lover på næste brugerrådsmøde med RKSK at spørge ind til, om vi får nedsættelse i havnelejen, da strømforbruget tidligere har været indeholdt.

Hvordan betales for el i de nye standere – bliver det med Dankort? Hertil svares nej, men det bliver med en kort-ordning.

Endelig spørger én, om vi ikke kan få havnelejen ved at stå for opkrævningen? Det er RKSK blevet foreslået, men nej.

Efter generalforsamlingen blev omdelt tegninger af et forslag til nyt klubhus, tegnet af to arkitekter fra Århus, der har tegnet det kvit og frit. Bestyrelsen agter at arbejde videre med projektet – men påpeger, at skal der bygges, bliver det uden at klubben skal ud og låne penge.

Ref. Stig Madsen

2011

Referat fra generalforsamling

den 19. marts 2011

 1. Valg af dirigent. Orla Hansen, som straks erklærer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Da der er skriftlige forslag vedr. vedtægtsændringer tælles antal stemmeberettigede op. 36 stk.
 2. Herefter gives ordet til Ib D. Sørensen, der som formand aflægger bestyrelsens beretning for 2010. Formandens beretning kan læses i STYRBORK nr. 2-2011.

Der spørges, om det er besluttet at bygge klubhus? Nej, er svaret. Men der er arbejdet på at skaffe tilskudskroner bl.a. gennem krone-til-krone puljen. Der er også udarbejdet en skitse på et klubhus på 103 kvadratmeter, da det må et hus i en sådan størrelse, der er penge til. Endvidere er det bestyrelsens hensigt, at byggeriet ikke må belaste klubbens økonomi – altså at vi ikke skal ud og låne penge… Herefter godkendes bestyrelsens beretning.

 1. Regnskabet fremlægges af Rudolf Herrmann. Blandt andet beretter han, at der i 2010 har været omkring 204 medlemmer – altså en nedgang på 19 medlemmer i forhold til året før. Juniorafdelingen har haft 11 medlemmer, en halvering. Det har betydet en kontingentnedgang på 9.000 kr. – altså 131.031 i kontingent for 2010. Året har givet et flot overskud på 72.839 kr., hvorefter egenkapitalen ender på 578.924. Der er skiftet til Sparekassen Nr. Nebel i 2010. Endelig beretter kassereren, at det har været svært at lave et budget for 2011, da vi reelt ikke aner, hvor mange medlemmer vi vil have, eftersom tvungent medlemskab af BBL ikke længere eksisterer.
 2. Til generalforsamlingen er der fra bestyrelsen indkommet forslag til ændring af vedtægter i forbindelse med fjernelse af tvungent medlemskab af BBL, samt RKSK ikke længere opkræver kontingent for klubben.

Eftersom der ikke var fremmødt 2/3 af klubbens medlemmer til generalforsamlingen, enedes man om midlertidig at suspendere den ordinære generalforsamling for straks at holde ekstraordinær generalforsamling til behandling af vedtægtsændringerne.

Ændringerne er nævnt i STYRBORK NR. 1-2011, og var lagt frem til generalforsamlingen. Punkterne blev gennemgået en for en og ved afstemningen om godkendelse til ændringerne var der 33 for – altså stort flertal for ændringerne.

 1. Kontingent for 2011 fastsættes til uændret 610 kr. for medlemskab, 212,50 kr. til ansvarsforsikring og endelig 17,50 kr. til opkrævning. I alt 840 kr.
 2. Valg af formand finder som bekendt sted i lige år.
 3. Valg af kasserer sker i ulige år. Rudolf Herrmann genopstiller og vælges.
 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Kim Fønns og Stig Madsen er på valg, begge modtager genvalg – og det bliver de.
 5. Valg af 2 suppleanter. Peter Jensen som 1. suppleant og John Hummersgaard som 2. suppleant genopstiller – og vælges. Begge for eet år.
 6. Orla Hansen modtager genvalg som revisor for 2 år.
 7. Udvalg. Festudvalget består af Anne Katrine, Charlotte og Gitte. I juniorudvalget er Jens P. Larsen trådt ind som formand. Ligeledes fortsætter Kim Fønss som formand i kapsejladsudvalget. Tursejlads-udvalg fortsætter med Rudolf Herrmann som formand. Masteudvalg fortsætter med Arne Simonsen som formand (han ved nemlig lige, hvordan standeren skal rejses!). Udvalgene vil i øvrigt altid gerne have ekstra hjælpere.
 8. Eventuelt. Punktet her starter med at give Peter Jensen mulighed for kort at skildre, hvordan det går med ideen om at lave en kanal fra Ringkøbing Fjord til Limfjorden. Han beretter, at samtlige kommuner på nær Lemvig har sagt god for at lave en undersøgelse af, hvordan det kan lade sig gøre at sejle på åer, fjorde og kanaler for at komme i Limfjorden herfra. På et kort blev det kort ridset op, ad hvilke åer man forestillede sig ruten. Ideen er helt sikker god – og det bliver afgjort spændende at se, hvad undersøgelsen fører til.

Herefter blev der orienteret fra bestyrelsen om bestyrelsens arbejde omkring byggeri af eget klubhus i forbindelse med det off. toilet og bad, som RKSK helt sikkert ønsker at opføre i 2011. Hvor stor bliver huset?, bliver der spurgt. 103 kvadratmeter, lyder svaret.

En anden spørger, om det kun er bestyrelsen, der vil have et klubhus? Hvad siger medlemmerne? Til det bliver der svaret, at bestyrelsen ikke kan bygge klubhus uden medlemmernes accept. Det vil blive taget op på en ekstraordinær generalforsamling, om der skal bygges eller ej. Men der er mange gode grunde til at bygge nu – sammen med det off. toilet og bad, da man herved kan have samme teknikrum, blive koblet på med bimåler og spare tilslutningsafgift, og bestyrelsen mener, at et off. bad og toilet bygget sammen med et klubhus giver bedre helhed, end hvis der ligger to særskilte huse. Der oplyses endvidere, at grundleje for et klubhus er på 1.050 kr. årligt, hvorimod vi betaler 31.000 kr. for at leje klubhuset på Bryggen. Skal huset bygges ved jorden? Nej, ca. 80 cm over terræn, så man kan kigge ud over diget.

Byg nu stort, bliver der nævnt, så vi ikke kommer i pladsbekneb, f.eks. med god plads til erstatning for skuret på Bryggen. Sæt evt. kontingentet op.

Hvem hæfter, hvis klubben går konkurs? Medlemmer og bestyrelse vil ikke blive påvirket økonomisk, hvis klubben går konkurs.

Vil det off. toilet og bad blive brugt mindre af fremmede, f.eks. autocampere, hvis den ligger ved klubhuset? Det ved vi ikke, men bestyrelsen tror helt sikkert, at folk vil behandle tingene bedre og opføre sig pænere, når det ligger sammen med et klubhus.

Hvor kommer toiletbygningen til at stå, hvis der ikke bliver opført klubhus? Det ved vi ikke, men det vil være oplagt at placere den, hvor toiletskuret står i dag, da vandtilgang og –afløb samt el er lavet der.

Sørg nu endelig for, at bommen bliver der, bliver der sagt. Ellers risikerer vi autocampere på området. Bommen gør vi alt for at bevare. Vi prøver hele tiden at få RKSK til at forstå, at det bedste ville være, hvis man med f.eks. et chips-kort kunne åbne og lukke bommen.

Endelig er der én der ikke kan se, hvad vi i det hele taget skal med et klubhus, når der kommer et off. toilet med bad.

Ikke mere klubhus i denne omgang. Er havnen til salg eller ej? Vi ved intet, men håber på at få mere at vide på næste brugerråds-møde, som er den 23. marts.

Sidste spørgsmål før dirigenten takker for god ro og orden, lyder: – Hvor mange medlemmer har meldt sig ud? Hertil svarer kassereren, at der pr. 8. marts var én udmeldt og to nye indmeldt.

Konstituerende bestyrelsesmøde finder sted snarest.

Ref. Stig Madsen

2010

Referat fra generalforsamling

den 13. marts 2010

 1. Valg af dirigent. Orla Hansen, som straks erklærer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Da der er skriftlige forslag vedr. vedtægtsændringer tælles antal stemmeberettigede op. 39 stk.
 2. Herefter gives ordet til Leif N. Jensen, der som formand aflægger bestyrelsens beretning for 2009. Formandens beretning kan læses i STYRBORK nr. 2-2010.

På et møde med RKSK er man blevet fortalt, at det i fremtiden ikke er muligt at få havnefogeden til at transportere både på ikke godkendte vogne rundt på havnen efter kommunens traktor, da havneområdet er offentlig tilgængelig og dermed omfattet af færdselslovens §1. Det skaber nogen debat om det kan passe, hvis man f.eks. spærrer området af ved at lukke bommen. En anden spørger om ikke bådens forsikring dækker, hvis der sker noget under transporten? Emnet afrundes med, at bestyrelsen i nærmeste fremtid vil gå i dialog med RKSK for at finde en løsning.

Vedr. den fælles ansvarsforsikring hos Codan, bliver der spurgt om man skal have en police på denne forsikring? Hertil er svaret ja.

På forespørgsel mht. opgradering af lille kran, bliver svaret, at RKSK ikke har planer om at opgradere denne. Her kommenterede Leif, at han ved sidste brugerudvalgsmøde med RKSK slog fast, der var stor behov for at få denne opgradering iværksat. Herefter godkendtes beretningen ved håndsrækning.

 1. Regnskabet fremlægges af Rudolf Herrmann. Blandt andet beretter han, at der i 2009 har været 223 seniorkontingenter samt 22 juniorkontingenter på indtægtssiden. Året har givet et fornuftigt overskud på 37.951 kr., hvorefter egenkapitalen ender på 506.085. I øvrigt retter han stor ros til RKSK for et godt samarbejde med at få kontingentet opkrævet for medlemmer, der er i restance.

Det konstateres fra forsamlingen, at der er stor forskel på, hvor meget der opkræves til ansvarsforsikring i modsætning til udgiften til Codan. Ja, svares der. Der er nogle, der har betalt til ansvarsforsikringen, som faktisk har forsikringen i et andet selskab. Derfor bringes hvert år i STYRBORK nr. 1 en talon, hvor man ved indsendelse af denne kan få refunderet det fulde beløb på indbetalt ansvarsforsikring til BBL.

 1. Til generalforsamlingen er der fra bestyrelsen indkommet forslag til ændring af vedtægter i forbindelse med to bådpladser og medlemsforhold samt en formalitet omkring udlejers navn – Egvad kommune ændres til Ringkøbing-Skjern kommune.

Eftersom der ikke var fremmødt 2/3 af klubbens medlemmer til generalforsamlingen, enedes man om midlertidig at suspendere den ordinære generalforsamling for straks at holde ekstraordinær generalforsamling til behandling af vedtægtsændringerne.

Angående udlejers navn blev det afgjort ved håndsoprækning at godkende ændringen fra Egvad til Ringkøbing-Skjern.

Det næste punkt med ændringer til § 4 linie 8 og § 5 linie 2 vedr. forhold omkring medlemskab af BBL samt forsikringsforhold ved mere end én båd i Bork havn belyses og diskuteres igennem. Forslaget blev ved skriftlig afstemning godkendt med 30 stemmer for og 9 imod.

Herefter blev der nævnt, at BBL vil arbejde på at tilbagebetale til de medlemmer, der har betalt fuldt kontingent for flere både i en årrække. Herefter genoptages den ordinære generalforsamling.

 1. Kontingent for 2010 fastsættes til 610 kr. for medlemskab, 207 kr. til ansvarsforsikring og endelig 17 kr. til opkrævning. I alt 834 kr.
 2. Valg af formand finder som bekendt sted i lige år. Leif N. Jensen ønsker ikke genvalg. Ib D. Sørensen (næstformand) foreslås, og takker ja til tilbuddet, som også generalforsamlingen godkender.
 3. Valg af kasserer sker i ulige år.
 4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Johannes Jeppesen er på valg, han modtager genvalg – og det bliver han.
 5. Valg af 2 suppleanter. Kim Fønss var 1. suppleant, hvorfor han træder ind 1 år som afløser for Ib D. Sørensen. Herefter vælges Peter Jensen som 1. suppleant og John Hummersgaard som 2. suppleant. Begge for eet år.
 6. Hans B. Hansen modtager genvalg som revisor for 2 år.
 7. Udvalg. Anne Marie Jensen ønsker ikke at fortsætte som formand i festudvalget. Gitte D. Eskildsen afløser. I juniorudvalget fortsætter Allan Bennetsen som formand. Ligeledes fortsætter Kim Fønss som formand i kapsejladsudvalget. Motorbådsudvalget ændres til tursejlads-udvalg og bliver med Rudolf Herrmann som formand. Masteudvalg fortsætter med Arne Simonsen som formand (han er også den eneste der ved, hvordan standeren skal rejses!).
 8. Eventuelt. Vi betaler over 20.000 kr. om året til DS – hvad får vi for pengene? Det svarer Leif N. Jensen på; billig ansvarsforsikring, miljøforhold der angår sejlere, juridisk rådgivning er nogle af de ting, vi får som medlem af DS. Desuden bliver vi godt hjulpet af DS i forbindelse med ungdomsarbejde og kurser, følger Allan Bennetsen op. Thomas Kjær påpeger, at DS jo fungerer som hovedorganisation for mange klubber indenfor sejlsport – og synes, at det er aldeles vigtigt at bakke DS op.

Én nævner, at det måske også var en idé at være medlem af Danske Tursejlerforening. Det koster klubben 300 kr. om året – hvorefter medlemmerne får rabat, når de melder sig ind i Dansk Tursejlerforening.

Hjemmesiden er kommet godt op at køre. Hans B. Hansen og Lasse Venning har været på kursus og i vinterens løb banket en ganske flot hjemmeside sammen. Se den på www.borkbaadelaug.gominisite.dk. 700 har allerede været inde og se forsiden. Send endelig materiale til Hans eller Lasse – mailadressen står på hjemmesiden.

Efterhånden som vore medlemmer bliver ”digitale”, må det blive aktuelt at nedlægge den trykte udgave af STYRBORK.

Generalforsamlingen rundes af med, at Ib D. Sørensen overrækker den afgåede formand et par flasker vin for et stort stykke arbejde i bestyrelsen gennem mange år. Leif har været kasserer i 11 år fra 1991 til 2002, hvor han blev valgt som formand og altså har bestredet denne post i 8 år. Stor tak til Leif.

Konstituerende bestyrelsesmøde den 22. marts kl. 19.00 på Bryggen 9.

Ref. Stig Madsen

2010

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen

Den 13 – 3 2010 på Bryggen 9 Bork

Velkommen til generalforsamling!

Vores økonomi ser, som det også vil fremgå af kassererens gennemgang, rimelig ud. På grund af den lave rente på vores indestående har vi drøftet, om der kan opnås en bedre forrentning, enten gennem køb af meget korte obligationer eller ved at skifte indskudskontoen til et andet pengeinstitut. Omkring obligationskøb er der ikke enighed i bestyrelsen og derfor har vi valgt at bibeholde indskudsordningen med en halv- eller helårs bindingsperiode i den lokale bank, andelskasse eller sparekasse som tilbyder den højeste rente.

Ejere af mere end én bådplads i havnen, blev på sidste generalforsamling lovet at bestyrelsen ville fremlæge vedtægtsændringer på denne generalforsamling, sådan at vi kommer i overensstemmelse med andre havne og klubber. Vedtægtsændringerne er fremlagt på bordene og optrykt i bladet som indkalder til denne forsamling. Vi forventer en rimelig kort behandling da der ikke har været givet udtryk for kritik af det forelagte. Da vi ikke forventer at den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig i forhold til vedtægterne, er der i forlængelse af denne ordinære generalforsamling, indkaldt til ekstraordinær forsamling med det ene punkt på dagsordenen: at godkende de fremlagte ændringer ved almindelig stemmeflertal. Efter godkendelse indsendes de nye vedtægter til Dansk Sejlunion.

På sidste års forsamling blev det diskuteret, om RKSK kan forlange at bådejere med plads i havnen, skal være medlem af Bork Bådelaug. Spørgsmålet har kommunen gennemgået med dens juridiske rådgivere og resultatet heraf blev at kommunen fastholder kravet, som er indskrevet både i den tidligere og den nyreviderede liggepladskontrakt. For at der ikke skal herske nogen tvivl så fastholder BBL også medlemskravet når man har plads i havnen. Ved ejerskab af mere end én båd har bestyrelsen bestemt at det skal koste fuld pris for den første båd og passivt medlemskab for hver efterfølgende båd. Af praktiske hensyn i forbindelse med opkrævningen vil der blive opkrævet fuld pris for hver båd man ejer – der vil så blive tilbagebetalt fra BBL`s kasserer efter at man har indsendt en talon i lighed med det vi kender for ansvarsforsikringen.

Angående ansvarsforsikring så er det et krav fra både RKSK og BBL at en sådan er tegnet enten privat eller i tilknytning til den ordning som BBL har via Dansk Sejlunion hos CODAN forsikring. Ordningen indebærer at man kan ansvarsforsikre til ca. en trediedel af hvad det koster at tegne privat.

Vi har på sidste brugerrådsmøde diskuteret med kommunen om det kunne lade sig gøre at kræve at vi skal vise policen fra ansvarsforsikringen til Havnefogeden i forbindelse med søsætning. Dette blev diskuteret på baggrund af at jeg i vinterens løb har erfaret at der til trods for den information BBL har givet løbende i STYRBORK er/har været bådejere der i op til flere år ikke har været ansvarsforsikret korrekt – de troede de var dækket af den fælles ansvarsforsikring, men det er man kun hvis man har en police fra CODAN hvoraf det fremgår at denne er tegnet i tilknytning til BBL. Så for at få lidt bedre styr på forsikringsforholdene og ikke for at genere nogen, skal den nye bestyrelse tage stilling til hvordan vi eventuelt kan sikre dette.

Sidste år blev det kritiseret at BBL´s hjemmeside ikke fungerede/var opdateret hvilket der kan gives mange forklaringer på, men dette førte til at Hans Baltzer og Lasse Venning påtog sig at lave og være webmaster på en ny udgave af en hjemmeside som findes på borkbaadelaug.gominisite.dk hvor der kan findes mange ting om bådelauget og havnen. Bestyrelsen vil gerne takke Hans og Lasse for arbejdet hidtil og ønske dem god arbejdslyst med at blive færdige. Vi håber at mange vil gå ind på siden og eventuelt komme med input til siden. Det skal understreges at siden stadig er under opbygning, så skønhedsfejl kan forekomme, men hovedlinierne er lagt.

På det nyligt afholdte brugerrådsmøde med kommunen, var vi inde på mange emner, såsom en gennemgang af oplæg til nyt betalingsregulativ – det nye er stort set som det gamle, men vi påpegede nogle rettelser, som vi mener, der skulle til. Det mest springende punkt ved det nye regulativ er det forhold at bådejerne selv skal forestå transport af båden til og fra kranen, i forbindelse med søsætning og optagelse, da dette ikke længere er lovligt for Havnefogeden, ifølge lovgivningen. Kommunen er i gang med at lave retningslinier til Havnefogeden.

Renoveringen af klubhuset med nye vinduer og eternit indklædning af udhæng, færdiggøres med maling af træværket når vejret tillader.

På havnen vil der blive udlagt en mere kørestols- og barnevogns venlig belægning på toppen af diget. I havnebassinet vil der blive opsat planker til at afværge at man kan ramme stenene i sydsiden. For enden af flydebroerne må vi gerne etablere to grillpladser – vi søger kommunen om penge til materialer men skal selv lægge ud i første omgang og selv lave arbejdet – så derfor søger vi efter frivillige gerne fra de tilstødende broer til at udføre arbejdet sammen med nogle af dem der byggede sidste år.

På mødet roste vi kommunen for det fine samarbejde der har været især om medlemshåndtering og økonomien i den forbindelse (personer der ikke har betalt – personer der ikke vil betale til BBL).

Lidt malurt måtte vi dog dryppe i bægeret da det kom frem at mastekranen igen er blevet nedprioriteret og over at måtte erfare igennem pressen at de penge der på sidste møde var stillet i udsigt til nye toiletforhold var taget væk igen. Til det sidste var svaret dog at RKSK vil afsætte penge til formålet til næste år, så derfor skal vi snarest have dannet et udvalg til at indgå i samarbejde herom.

Fra udvalgene:

Kapsejladsudvalget melder om rimelig deltagerantal men ser gerne flere deltagere til den nye sæson.

Juniorafdelingen har god aktivitet med mange deltagere i jollerne og mange frivillige forældre og ledere fra klubben. Kronen på værket kom i år ved at to knægte vandt DM i Hobie 405. Godt sejlet og stort tillykke til knægtene, de gamle i BBL er selvfølgelig stolte af Jer!

Motorbådsudvalget er gået i stå og bestyrelsen appellerer til at der oprettes et tursejladsudvalg til at favne bredt for at få gang i aktiviteter som både sejlbåde og motorbåde kan deltage i. Et par ildsjæle eller fire søges.

Maste- borde- bænkeudvalget som sidste år tog sig kærligt af standermasten og lavede de nye grillpladser skal have stor ros for indsatsen og for det fine resultat. Vi håber at der er nogle af jer der er klar til at tage en tørn til, med de to nye grillpladser vi planlægger at lave i 2010.

Rengøring – ingen aktivitet uden at der hvirvles støv op og der bliver rodet lidt. Til at få styr på dette har Martha Lauridsen de sidste par år sørget for at klublokalerne er blevet rengjorte op til weekenderne. Stor tak for din fine indsats og det er med beklagelse at vi nu skal ud at finde en afløser efter at du har opsagt jobbet. Hvis der er en eller flere der vil tage over efter Martha skal I endelig ikke tøve med at henvende jer til bestyrelsen.

Festudvalget har igen gjort det rigtig godt og med stort engagement afviklet vore traditionelle arrangementer. Hvis en af festerne skal fremhæves vil klart blive afriggerfesten hvor der blev ”spist ude” og drukket kaffe og andre gode sager til hjemmebagt brød i klubhuset til langt ud på aftenen

Sluttelig er der kun at takke for det gamle år og ønske BBL´s medlemmer alt det bedste for det nye år.

P.b.v. Leif Nørgaard Jensen

Generalforsamling i BBL 12/3 2022 Bryggen 9 på Bork Havn

Valg af dirigent:bestyrelsens forslag: Gert Jensen – valgt uden modkadidat

Bestyrelsens berertning for det forløbne år aflagt ved formand Orla Hansen. Beretningen kan ses særskilt på hjemmesiden. Beretning godkendt uden kommentarer.

Regnskabsaflæggelse ved kasserer Stig Madsen. Efter grundig gennemgang godkendt med 2 kommentarer: kontingent for 2022: 627,50 og en lille stigning for dem som har ansvarsforsikret igennem klubben. Stigningen skyldes alene dyrtidsregulering.

Valg:

Formand Orla Hansen genvalgt uden modkandidat.

Et bestyrelsesmedlem valgt imellem 2 mulige: Claus Røn og Leif Jensen. Claus fik 9 stemmer og Leif fik 12 stemmer af 22 stemmeberettigede – Leif genvalgt.

Suppleanter: Svend Simonsen genvalgt, Claus Røn nyvalgt

Revisorer: Glen Andersen og Torben Jarl genvalgt.

Valg til udvalg: der blev ikke valgt nye til udvalg – stående udvalg supplerer selv i nødvendig omfang.

Eventuelt: alt kan drøftes men ingenting besluttes:

-Efter kritik af megen rod i forbindelse med stativet til udendørs opbevaring af master påtager Bestyrelsen sig opgaven med at få bedre styr på tingene

-Parkerings pladsen hvor bådene står i vinterperioden og bilerne om sommeren kritiseres for at være meget hullet og våd/smattet – det foresloges at der gruses eller andet så området kan blive mere tørt at færdes på.

-Der blev efterlyst bedre orientering på hjemmesiden omkring aktiviteter i klubben.

-CB-stævne:der afholdes igen i år et stævne for hele Danmark den 14-15 maj. Mikkel, Kaj og Claus efterspørger frivillige til at hjælpe med afvikling af stævnet.

-Regelsættet for benyttelsen af klubbens CB-båd synes ikke at være at være klart nok – det bør skæres mere ud i pap- Claus vil gerne være behjælpelig.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen med kaffe og brød.

Referent: Leif Nørgaard Jensen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.