referater

Bestyrelsmøde referat 22/03-2010

Deltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig.

 

 • Mødet indledes med at gennemgå papirerne angående ansvarsforsikring hos Codan sammen med Leif, der har siddet med det gennem mange år.
 • Til lejligheden – og i forbindelse med den tvivl, der var fra flere personer på generalforsamlingen – har Leif udarbejdet en skrivelse (Tydeliggørelse) omkring ansvarsforsikring og police, som vil blive bragt i Styrbork, på hjemmesiden og hængt op i skabet på Bryggen 9.
 • Efter en hurtig kop kaffe, tog bestyrelsen afsked med Leif for straks derefter at konstituere sig. Bestyrelsen tegner sig således: Ib D. Sørensen som formand, Johannes Jeppesen som næstformand, Rudolf Herrmann som kasserer, Stig Madsen som sekretær og Kim Fønss som bestyrelsesmedlem.
 • Emnet ansvarsforsikring genoptages. Vi ønsker gennem et samarbejde med RKSK og Søren havnefoged at få styr på, hvorvidt der er tegnet ansvarsforsikring eller ej på de både, der ligger og kommer til Bork havn. Søren kunne evt. have en liste at gå ud fra ved søsætning eller på forespørgsel kontrollere om der er tegnet ansvarsforsikring.
 • Bankskifte. Rudolf og Johannes arbejder på at skifte bank til Nr. Nebel Sparekasse. Desuden, hvorvidt banken ønsker at sponsere klubben henholdsvis på hjemmesiden, Styrbork og på motorjollen ”Andelskassen”. Der skal undersøges, om der er tegnet en kontrakt på sponsor-navn på jollen. Endvidere om banken vil være sponsor på en optimistjolle. Kim vil tale med sponsor-ansvarlig i junior-afdeling, så vi ikke kommer flere i samme ærinde fra samme klub.
 • Bestyrelsen er enig om at skifte bank pr. 1. juli 2010.
 • Flere medlemmer har rettet henvendelse, om det ikke var en god idé at klubben tegnede medlemskab hos Dansk Tursejlerforening? Kontingentet for BBL lyder på 300,- kr. årligt. Herefter kan vore medlemmer spare 50,- kr. i kontingent ved indmeldelse i Dansk Tursejlerforening. Rudolf vil sørge for, at BBL tegner medlemskab.
 • Tilbagebetaling af kontingent ved flere bådpladser. Bestyrelsen vil arbejde videre med, hvem der kan komme i betragtning.
 • Al materiale fra Dansk Sejlunion vil fremover lande på Ib’s mail. Han beslutter sig for at videresende til resten af bestyrelsen.
 • Billeder af udvalg og bestyrelse på hjemmesiden. For at nye medlemmer bedre kan identificere, hvem der sidder i de enkelte udvalg samt i bestyrelsen, vil vi bede webmasterne om at lægge billeder på hjemmesiden af disse.
 • I samme forbindelse nævner Kim, at det kunne være praktisk med en lille flyer med praktiske oplysninger og arrangementer mv. vedr. BBL. Denne kunne Søren havnefoged dele ud, når han søsætter nye både.
 • Ib påpeger, at han ikke nødvendigvis føler, at det er ham, der skal skrive til Styrbork om bestyrelsens arbejde, hver gang den udkommer.
 • Transport af både på vogn. RKSK har på brugerrådsmødet den 4. marts 2010 bekendtgjort, at det i fremtiden ikke vil være muligt at få havnefogeden til at køre rundt med både på vogne på havnen. Det ser BBL som et alvorligt problem og vil undersøge muligheder for at ”lovliggøre” denne kørsel. Evt. ved at spærre havneområdet af, mens denne kørsel finder sted.
 • Næste bestyrelsesmøde finder sted den 12. april kl. 19.00 hos Ib, Engdraget 55, 6870 Ølgod.

 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.